Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

O wydawnictwie

Zamówienia na nasze publikacje mo�na sk�ada� w formie elektronicznej, po zalogowaniu si� na naszej stronie internetowej.
Ka�de z�o�one zamówienie potwierdzamy wiadomo�ci� mailow�, przes�an� do zalogowanego u�ytkownika na podany przez niego adres.

Do cen wskazanych przy ka�dej publikacji na stronie naszego Wydawnictwa, prosimy o doliczenie kosztów przesy�ki. Pojedyncze egzemplarze ksi��ek wysy�amy listem poleconym wed�ug cennika Poczty Polskiej (przesy�ka dotrze do Pa�stwa w terminie do 3 dni roboczych - link do Cennika: http://cennik.poczta-polska.pl)/usluga,krajowy_przesylka_polecona.html). Wi�ksze zamówienia, w formie paczek, wysy�amy za po�rednictwem firmy FedEx (dor�czenie nast�pnego dnia - cennik pod linkiem: https://www.fedex.com/pl).

Je�li nie chcecie si� Pa�stwo rejestrowa� na naszej stronie, prosimy o sk�adanie zamówie� na adres mailowy Wydawnictwa, widoczny w zak�adce "KONTAKT".

Kontrahenci instytucjonalni (biblioteki, ksi�garnie, hurtownie) nie s� przez nas obci��ani kosztami przesy�ek.

Dzi�kujemy i zapraszamy do zakupów w Wydawnictwie SCRIPTORIUM!

Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt