Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"

Witold Machura: "SYCYLIA" cz. 1

Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

O wydawnictwie

Jeste�my na rynku od lutego 2009 roku.

Specjalizujemy si� w wydawaniu publikacji po�wi�conych problematyce mediów i komunikowania. Nie znaczy to jednak, �e stronimy od innej tematyki. Nasze has�o to: SCRIPTORIUM - ksi��ki niezwyk�e...
Proste, komunikatywne i zgodne z rzeczywisto�ci� - bo wydajemy takie w�a�nie ksi��
ki. Cenne z racji poziomu merytorycznego i niejednokrotnie unikatowego podej�cia do omawianych zagadnie�. 


Wydajemy tak�e dwa kwartalniki (naukowy i spo�eczno-kulturalny), a ponadto organizowali�my dwie doroczne ogólnopolskie konferencje naukowe: SYSTEM MEDIALNY W POLSCE (2010) oraz WOLNO�� A/I ODPOWIEDZIALNO��. PROBLEMY WSPÓ�CZESNYCH MEDIÓW (w latch: 2011-2012), w których uczestniczy�o szerokie grono przedstawicieli o�rodków naukowych oraz �rodowiska dziennikarskiego z ca�ego kraju.

Ka�dy - nawet drobny! - sukces SCRIPTORIUM to wynik przyjacielskich wr�cz relacji z autorami i niebanalnych relacji z odbiorcami naszych publikacji. To nie truizmy - to fakty.
Ich �yczliwe (cho� niejednokrotnie bardzo krytyczne...) rady i opinie, pozwalaj� nam st�pa� twardo po ziemii. Nawet wówczas, kiedy powinny by� zach�t� do bujania w ob�okach...

Dzi�kujemy! To zobowi�zuje...

Witold Machura
za�o�yciel Wydawnictwa SCRIPTORIUM

Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt