Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Media i medioznawstwo nr 2 z 2011 r.

Informacje o publikacji

Autorzy: Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Daria Katarzyna Pary�a (autor artykułu), Paulina Olechowska (autor artykułu), Agata �awniczak (autor artykułu), Krzysztof Kurianiuk (autor artykułu), Ryszard Kowalczyk (autor artykułu), Zbigniew Kosiorowski (autor artykułu), Katarzyna Giere�o-Klimaszewska (autor artykułu), Piotr Bielawski (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: kwartalnik MEDIA I MEDIOZNAWSTWO
Ilość stron: 152
Numer ISSN: 2082-6621

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Piotr BIELAWSKI
„Czwarta w�adza” w Polsce - �rodowisko dziennikarskie a scena polityczna

MEDIA LOKALNE
Zbigniew KOSIOROWSKI
Lokalno�� regionalnych mediów elektronicznych
Ryszard KOWALCZYK
Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju prasy lokalnej w okresie powojennym, ze szczególnym uwzgl�dnieniem okresu prze�omu ustrojowego

RADIO
Krzysztof KURIANIUK
Bia�ostocka szko�a reporta�u radiowego

TELEWIZJA
Agata �AWNICZAK
Utracona przysz�o�� oddzia�ów terenowych TVP SA
Piotr BIELAWSKI, Katarzyna GIERE�O-KLIMASZEWSKA
Telewizja internetowa - wizerunek polskich partii politycznych w sieci w 2009 i 2011 r.

Daria PARY�A
Dziennikarstwo �ledcze: mi�dzy prawd� a skandalem. Uwag kilka

Badania postaw dziennikarzy wobec pracy

RECENZJE
Jerzy Bralczyk: O j�zyku propagandy i polityki [P. M. WI�NIEWSKA]

SPRAWOZDANIA - INFORMACJE
IV Polsko-Niemieckie Dni Mediów [P. OLECHOWSKA]

Prenumerata MEDIÓW I MEDIOZNAWSTWA

Noty o autorach

Cena publikacji

25,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt