Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Poczucie odpowiedzialno�ci pracownik�w banku a ich sta� pracy

Informacje o publikacji

Autorzy: Jolanta Drogowska (autor monografii)
Kategoria: EKONOMIA
Ilość stron: 102
Numer ISBN: 978-83-62625-24-6

Opis publikacji

Ze Wst�pu:

Od kilku lat w �rodkach masowego przekazu coraz cz�ciej s�ycha� opinie Polaków, niezadowolonych z us�ug �wiadczonych przez sektor finansowy. Negatywnie pisze si� o tej problematyce w prasie, cytujac wypowiedzi by�ych pracowników, zarzucaj�cych m.in. manipulowanie klientami.(...)
W dobie szerokiego dost�pu do informacji, dzi�ki po�rednictwu tak�e telewizji i internetu, o opisanych problemach mówi si� du�o i cz�sto. Informacje te docieraj� prawie do wszystkich, rzadko jednak rozstrzygana jest kwestia ich rzetelno�ci czy prawdziwo�ci. Kwestie te ujmowane s� w kategoriach skandalu, oszustwa czy te� zaplanowanej manipulacji. �rodowisko bankowe coraz cz�ciej zaczyna kojarzy� si� z pozbawionym etyki, odpowiedzialno�ci i zasad moralnych.(...)

 

SPIS TRE�CI

Wst�p

ROZDZIA� I.
CZʦ� TEORETYCZNA
1. Wprowadzenie
2. Historia bankowo�ci w Polsce
3. Czym jest bank?
4. Kim jest pracownik banku?
5. Kim jest klient banku?
6. Czym jest odpowiedzialno��?
6.1. Podstawowe definicje poj�cia odpowiedzialno�ci
6.2. Poj�cie odpowiedzialno�ci w �wietle poszczególnych nauk
6.3. Podsumowanie
7. Czym jest sta� pracy?

ROZDZIA� II.
CZʦ� METODYCZNA
1. Cel bada�
2. Hipoteza
3. Opis metod badawczych
3.1. Procedura badawcza
3.2. Metoda badawcza
3.3. Rodzaje metod badawczych
4. Wybór metod badawczych
5. Charakterystyka populacji

ROZDZIA� III.
ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADA�
1. Wyniki bada�
1.1. Ankiety
1.1.1. Szczegó�owa charakterystyka zbadanej populacji
1.1.2. Wyniki
1.1.3. Analiza wyników
1.1.4. Podsumowanie wyników ankiet
1.2. Wywiady
1.2.1. Szczegó�owa charakterystyka zbadanej populacji
1.2.2. Wyniki
1.2.3. Analiza wyników
1.2.4. Podsumowanie wyników wywiadów
1.3. Porównanie wyników bada� ankiet� i wywiadem
2. Interpretacja wyników bada�

Zako�czenie

Bibliografia

Spis tabel, wykresów i rysunków

Za��czniki:
Ankieta
Wywiad

Cena publikacji

51,20 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt