Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

"Tam kr�lowa� blues...". Pr�ba monografii Klubu PULS w Katowicach

Informacje o publikacji

Autorzy: Alicja Badetko (autor monografii)
Kategoria: UROK PRL-u (DYSKRETNY)
Ilość stron: 140
Numer ISBN: 978-83-62625-74-1

Opis publikacji

Ze Wst�pu:
Piosenka Ryszarda Riedla sta�a si� no�nikiem legendy opiewaj�cej „elitarno��” tego miejsca. W ka�dej takiej opowie�ci jest ziarnko prawdy. Jak by�o rzeczywi�cie, próbowali mi opowiedzie� bywalcy tego miejsca; mi�dzy innymi kierownicy klubu: Jan Kulbicki, Stefan Guzowski, muzycy: Roman „Pazur" Wojciechowski, Andrzej Ryszka, Andrzej Minkiewicz, artysta  sceniczny Jacek �apot lub dawni aktorzy Teatru 12a. Ich wspomnienia poprzedzone s� rysem historycznym tego miejsca, napisanym na podstawie zachowanych druków ulotnych.
(...)Jednak kto dzisiaj poza dawnymi bywalcami piwnicy w kamienicy na Placu Wolno�ci 12a kojarzy to miejsce? Mo�e po cichu, w ukryciu przed innymi, z �ezk� w oku, bohaterowie tamtych lat nuc� sobie:

„...
Lecz we mnie zosta�o co� z tamtych lat
Mój ma�y intymny, muzyczny �wiat
Gdy tak wspominam ten miniony czas
Wiem jedno, �e to nie posz�o w las
Du�o bym da� by prze�y� to znów
Wehiku� czasu - to by�by cud...”

Intencj� autorki ksi��ki by�o uczyni� t� publikacj� takim „wehiku�em czasu” dla wszystkich ludzi, którzy tworzyli kultur� studenck�, i w�a�nie im t� ksi�zk� dedykuj�...

SPIS TRE�CI

 

Wst�p

 

Rys historii Klubu

 

Klub we wspomnieniach

 

I. Dawni kierownicy klubu

Jan Kulbicki

Stefan Guzowski i Miros�awa Kilon

 

II. Gwiazdy estrady, plastycy, dziennikarze zwi�zani z „Pulsem”

 

Muzycy:

Leszek Winder

Roman „Pazur” Wojciechowski

Stanis�aw Witta

Andrzej Ryszka

Leonard Kaczanowski

Stanis�aw Soyka

Andrzej Minczanowski i Bo�ena Minczanowska

Józef Skrzek

Jacek Berenthal

Adam Otr�ba

Aktorzy:

Jan Kulbicki - Teatr „Ovo”

Andrzej Jab�o�ski - Teatr „12a”

Eugeniusz Sikorski - Teatr „12a”

Dariusz Lorek - Teatr „12a”

Nawoja �minkowska-Sarna - Teatr „12a”

Miros�aw Neinert

 

Arty�ci kabaretowi:

Joanna Bartel

Jerzy Moska�a - Kabaret „Jorgusie”

Jacek �apot - Kabaret „D�ugi”

 

Poeci:

prof. zw. dr hab. Tadeusz S�awek

 

Plastycy:

dr Grzegorz Zgraja

dr Renata Bonczar 

Fotografia:

Studio Prób Filmowych i Fotograficznych „ZOOM”

Andrzej Górski

Jerzy Malinowski

 

Re�yserzy

Krzysztof Magowski

 

III. Zako�czenie

 

ANEKS

Zdj�cia

Programy klubowe

Cena publikacji

39,90 PLN

Teraz w promocji 20,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt