Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Ludzie i czyny w cesarskim zamku w Poznaniu (1962-1999)

Informacje o publikacji

Autorzy: Krystyna Wi�niewska (autor monografii)
Kategoria: HISTORIA
Ilość stron: 180
Numer ISBN: 978-83-62625-26-0

Opis publikacji

Ze Wst�pu:

Zwi�za�am swoje �ycie z Poznaniem. To by� mój �wiadomy wybór, cho� pewnie - jak o wszystkim - zadecydowa� po cz�ci przypadek. A mo�e to by�o moje przeznaczenie...?
Sp�dzi�am w tym mie�cie wi�kszo�� swego �ycia. Dla mnie wa�nym obiektem Poznania jest pot�ny, majestatyczny gmach cesarskiego Zamku, zwanego obecnie Centrum Kultury
Zamek. Cesarski Zamek mia� symbolizowa� prusk� pot�g�, a sta� si� o�rodkiem szerzenia kultury i sztuki w polskim spo�ecze�stwie. Przez wiele lat jego wn�trze t�tni�o �yciem.

Jestem córk� powsta�ca wielkopolskiego, Jana Roszaka (biografia Ojca, autorstwa Grzegorza Oko�skiego, ukaza�a si� w ksi��ce
Zwyci�zcy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 we wspomnieniach swoich bliskich (Polska The Times „G�os Wielkopolski”). Tak�e dzi�ki walce mojego Ojca i innych powsta�ców Pozna� jest stolic� Wielkopolski, a pozna�ski cesarski Zamek sta� si� moim drugim domem, kiedy pracowa�am w nim od 1962 do po�owy 1999 roku,  zajmuj�c si� organizacj� wystaw.

W cesarskim Zamku przepracowa�am ca�e swoje zawodowe �ycie, pozna�am wielu wspania�ych ludzi, ludzi kultury, artystów, fotografików, malarzy… Swoj� prac� te� stara�am si� kszta�towa� �ycie kulturalne tego miasta i jego mieszka�ców. W tych grubych, kamiennych murach toczy�a si� pasjonuj�ca przygoda z kultur� w najlepszym tego s�owa znaczeniu.
Ka�da instytucja oprócz znanych wszystkim oficjalnie wytworów, dzie� kryje w sobie podskórn� wojn� o w�adz� i wp�ywy. Nie inaczej by�o i w cesarskim Zamku. To tworzy ca�o��, ma�o komu znan�.
Z jednej strony - wspania�e wernisa�e, wystawy, imprezy kulturalne, przykuwaj�ce uwag� szerokich rzesz poznaniaków, pracownie dla artystów-amatorów, zespo�y, ale z drugiej - bezwzgl�dna walka o stanowiska i wp�ywy…

Ta publikacja ma ukaza� dwie twarze Zamku - t� pi�kn�, artystyczn� i natchnion�, wype�nion� wyt�on�, mrówcz� prac� dziesi�tek pracowników, i t� drug� - podskórn�, mroczn�, niechlubn�. Dopiero ta ca�o�� utworzy obraz pe�ny, dotychczas ukryty w zamkowych przej�ciach, kr�tych schodach i tajemnych korytarzach, a przede wszystkim w po�ó�k�ej dokumentacji i archiwaliach, z których obficie czerpa�am.

 

SPIS TRE�CI

Wst�p

Rozdzia� I
KRÓTKA HISTORIA ZAMKU CESARSKIEGO W POZNANIU

Rozdzia� II
POWSTANIE PA�ACU KULTURY W POZNANIU. TWÓRCY I ICH DZIE�A

Rozdzia� III
WYSTAWIENNICTWO - PRACA I PASJA

Rozdzia� IV
CENTRUM KULTURY POZNANIA „ZAMEK” POD DYREKCJ� ZBIGNIEWA THEUSA I JACKA JAROSZYKA

Rozdzia� V
WALKI O PRZETRWANIE I STANOWISKA

Rozdzia� VI
ZMIANY W ZAMKU. NOWY DYREKTOR - ADAM TYCHOWSKI

Rozdzia� VII
KOLEJNY DYREKTOR NACZELNY CENTRUM KULTURY „ZAMEK” W POZNANIU - MAREK RACZAK

ZAKO�CZENIE (NIE)OPTYMISTYCZNE

Cena publikacji

61,27 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt