Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Zak�ad Us�ug Rozrywkowych - VARIETES Centrum

Informacje o publikacji

Autorzy: Zbigniew Kucz (autor monografii)
Kategoria: UROK PRL-u (DYSKRETNY)
Ilość stron: 240
Numer ISBN: 978-83-62625-23-9

Opis publikacji

Ksi��ka Zak�ad Us�ug Rozrywkowych - VARIETÉS Centrum jest fabularyzowanym dokumentem, obejmuj�cym okres od pocz�tku lat siedemdziesi�tych do 31 sierpnia 1990 roku. Postacie wyst�puj�ce w tym utworze s� postaciami autentycznymi (z wyj�tkiem Sylwii i Cezarego). Nazwiska równie� s� prawdziwe.

G�ówn� postaci� i narratorem jest konferansjer katowickiego Varietés Centrum, który wspomina lata swojej m�odo�ci, sp�dzone w ustroju socjalistycznym, ujawnia swój stosunek do tego ustroju, opowiada o k�opotach jakie ten ustrój przysparza� (nie tylko jemu...) na co dzie�. Mówi o swoich marzeniach i planach bycia artyst�, o egzaminach do PWSTFiTV w �odzi, na Uniwersytet �l�ski, o swojej pracyw teatrze - ujawniaj�c jej kulisy - opowiada o pracy na estradzie, o nagraniach w telewizyjnym studio, o wspó�pracy i przyja�niach z najwi�kszymi gwiazdami polskiej, i nie tylko polskiej, estrady...
Dzi�ki tym opowie�ciom poznajemy wielkich artystów z nieco innej, prywatnej strony. Poznajemy te� zasady zatrudniania muzyków rozrywkowych, graj�cych w lokalach gastronomicznych, zasady przyznawania honorariów artystom estradowym, opartych na taryfikatorze MKiS, rol� PAGARTu, mo�liwo�ci wyjazdów za granic�, poznajemy �wiatek nocnych lokali. Mamy okazj� pozna� kulisy festiwali w Opolu i Ko�obrzegu, a tak�e przypomnie� sobie Mi�dzynarodow� Wiosn� Estradow� w Poznaniu.
Przez ca�y czas czytelnik otoczony jest atmosfer� kultury i sztuki oraz codzienno�ci� estradowych kulis.

Zak�ad Us�ug Rozrywkowych... opowiada równie� o dokonaniach innych twórców, nie tylko artystów estradowych. S� przytaczane fragmenty twórczo�ci znanych autorów.
W ksi��ce znajdziemy ró�ne ciekawostki - np. t�, �e Eleni nie jest Greczynk�, które to ciekawostki kolekcjonuje Adam Zwierz...
Poznamy kilka zabawnych - a jednak prawdziwych – opowie�ci, dotycz�cych przygód zwi�zanych z wyst�pami estradowymi.


Ksi��ka przypomina o Okr�glaku, wyj�tkowym miejscu w Katowicach, w którym mo�na by�o podziwia� najwybitniejszych warszawskich aktorów, z Gustawem Holoubkiem na czele.

Atmosfera sceny, sztuki i wielkich artystów przenosi nas w inny �wiat, a czas, w którym akcja si� rozgrywa, pozwala czytelnikowi uj�� sobie te dwadzie�cia lat...

Cena publikacji

59,90 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt