Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Etyka w mediach vol. 7. �wiat norm a codzienno��

Informacje o publikacji

Autorzy: Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak (autor artykułu), Leszek Wi�niewski (autor artykułu), Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Daria Katarzyna Pary�a (autor artykułu), Agata Materowicz (autor artykułu), Natalia Katarzyna Ko� (autor artykułu), Wioleta Janiga (autor artykułu), Robert Grochowski (autor artykułu), Elwira Anna Bonis�awska (autor artykułu), Alicja Badetko (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: ETYKA W MEDIACH
Ilość stron: 182
Numer ISBN: 978-83-62625-02-4

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wprowadzenie [Witold MACHURA]

Daria PARY�A
Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

Robert GROCHOWSKI
Europejskie prawo i bezprawie na przyk�adzie reklamy wyrobów tytoniowych

Elwira Anna BONIS�AWSKA
Wizerunek urz�dnika administracji publicznej w mediach

Paulina Maria WI�NIEWSKA
Agresja jako cecha j�zyka polityków

Wioletta JANIGA
Obna�anie cia�a pedagogicznego. Obraz nauczyciela w kinie polskim

Alicja BADETKO
Ezo(teryczna) telewizja

Natalia KO�
Telewizja Publiczna w Polsce w latach 2005-2009: mi�dzy misj� a polityk�

Magdalena ZDROWICKA-WAWRZYNIAK
W poszukiwaniu idealnych wiadomo�ci telewizyjnych

Agata MATEROWICZ
Przyk�ad nadu�ycia praw autorskich przez dziennik „�ycie Warszawy”

Ewa NASTULA
Po�yka� �ycie czy je degustowa� czyli rozwa�ania nad wspó�czesnym „mie� czy by�”

RECENZJE
Boubacar Sidi Diallo: Mi�dzynarodowe instrumenty ochrony praw cz�owieka [Leszek WI�NIEWSKI]

NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

40,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt