Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Media - czwarta w�adza? t. I

Informacje o publikacji

Autorzy: Gra�yna Wo�ny (autor artykułu), Katarzyna Witkowska-Rozpara (autor artykułu), Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Joanna Maria Tyka (autor artykułu), Agnieszka St�pi�ska (autor artykułu), Daria Katarzyna Pary�a (autor artykułu), Szymon Ossowski (autor artykułu), Katarzyna Nadolska (autor artykułu), Barbara Maria Mazurkiewicz (autor artykułu), Anna Kalemba (autor artykułu), Robert Grochowski (autor artykułu), Anna Dolska (autor artykułu), Elwira Anna Bonis�awska (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji), Ryszard Kowalczyk (redaktor publikacji)
Kategoria: MEDIA
Ilość stron: 196
Numer ISBN: 978-83-62625-05-5

Opis publikacji

Z Wprowadzenia:
Jak wnioskowa� mo�na z zawarto�ci ksi��ki, na miejsce i rol� mediów w Polsce sk�adaj� si� ró�norakie, czasami wzajemnie przenikaj�ce si�, czynniki. Determinuje t� rol� i miejsce status i rola spo�eczna zawodu dziennikarza i jednocze�nie umiejscowienie redakcji mediów w systemie spo�eczno-prawnym.
Kolejn� determinant� mo�e by� sposób doboru i selekcja materia�ów dziennikarskich, a przy tym sposób ich upubliczniania.
Z pewno�ci� nie s� marginalnym czynnikiem równie� prawid�a wspó�czesnej komunikacji i ich praktyczny wymiar w codziennym funkcjonowaniu mediów.
Nie sposób nie wspomnie� równie� o roli reklamy i skutkach oddzia�ywania kanonów public relations na postrzeganie mediów (i w mediach). Taki chocia�y zestaw czynników (poj��) stanowi o problemach, jakie niejednokrotnie spotyka� mog� badaczy, zainteresowanych uzyskaniem precyzyjnych diagnoz. A có� dopiero mówi� o diagnozowaniu roli i kondycji mediów przez laika?

Ten zestaw czynników nie jest przy tym, rzecz jasna, zbiorem zamkni�tym. Obrazuje on jedynie ró�norodno�� i zmienno�� punktów odniesienia w tego rodzaju dociekaniach.

SPIS TRE�CI

WPROWADZENIE [R. Kowalczyk, W. Machura]

ANNA KALEMBA
Odmienno�� kulturowa - bariera w procesie komunikacji?

KATARZYNA WITKOWSKA-ROZPARA
Czy media sprzyjaj� populizmowi penalnemu?

SZYMON OSSOWSKI, AGNIESZKA ST�PI�SKA
Dziennikarze polscy - pomi�dzy mitem „czwartej w�adzy” a �wiadomo�ci� misji

ANNA DOLSKA-ZAGHDOUDI
Monografia gazety bezp�atnej „Echo Miasta” w kontek�cie funkcjonowania gazet bezp�atnych na polskim rynku. Analiza zagadnienia na podstawie materia�ów opublikowanych w latach 2005-2009

JOANNA MARIA TYKA
Strategie dyskursywne nadawcy w nag�ówkach prasowych na przyk�adzie „Expressu Bydgoskiego”

PAULINA MARIA WI�NIEWSKA
Kwestia m�ska w wizerunku kobiety wspó�czesnej. Istota zjawiska zwanego „kobieco�ci�”

ELWIRA ANNA BONIS�AWSKA
Obraz polskich rodzin wielodzietnych w mediach

ROBERT GROCHOWSKI
Analityczna synteza celów i funkcji dyskursu reklamowego

KATARZYNA NADOLSKA
Cz�oowiek i reklama. Najwa�niejsze potrzeby psychiczne le��ce u podstaw przekazu reklamowego

EWA NASTULA
Obraz psychologa w mediach

GRA�YNA WO�NY
Zarys historii prasy w internecie. Implikacje dla czasopi�miennictwa Ziemi Ropczyckiej

BARBARA MARIA MAZURKIEWICZ
Rola monitoringu mediów w przygotowaniu programu i strategii PR

DARIA KATARZYNA PARY�A
Perswazja jako remedium na manipulacj� i wywieranie wp�ywu

NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

62,80 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt