Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Etyka w mediach vol. 6. Media odzwierciedleniem rzeczywisto�ci?

Informacje o publikacji

Autorzy: Leszek Wi�niewski (autor artykułu), Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Marcin Serafin (autor artykułu), Barbara Maria Mazurkiewicz (autor artykułu), Robert Grochowski (autor artykułu), �ukasz Dul�ba (autor artykułu), Anna Dolska (autor artykułu), Elwira Anna Bonis�awska (autor artykułu), Mateusz Maria Bieczy�ski (autor artykułu), Adam Baszkowski (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: ETYKA W MEDIACH
Ilość stron: 142
Numer ISBN: 978-83-929417-6-7

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wprowadzenie

Leszek WI�NIEWSKI
Liberum veto w sprawie wieszania krzy�y w szkole?

Elwira Anna BONIS�AWSKA
Katastrofa pod Smole�skiem 2010 - wizerunek medialny wdów po poleg�ych (na wybranych przyk�adach)

Adam BASZKOWSKI
Etyczne i prawne aspekty lustracji w �wietle orzecznictwa Europejskiego Trybuna�u Praw Cz�owieka w Strasburgu

Marcin SERAFIN
Model wynagrodzenia pactum de quota litis a zasady etyki zawodów prawniczych

Mateusz Maria BIECZY�SKI
Ochrona dzieci i m�odzie�y jako granica wolno�ci sztuki w prawie niemieckim

�ukasz DUL�BA
Etyka dziennikarstwa katolickiego na przyk�adzie twórczo�ci Jerzego Turowicza w okresie Polski Ludowej

Anna DOLSKA-ZAGHDOUDI
Spo�eczno�� internetowa jako zbiorowy odbiorca w komunikacji spo�ecznej XXI wieku

Robert GROCHOWSKI
Udokumentowana i nieznana historia reklamy

Paulina WI�NIEWSKA
M�czyzna w �wietle rozwa�a� na temat istoty kobieco�ci. Analiza problemu na bazie internetowych �rodków komunikacji spo�ecznej, adresowanych do kobiet

Robert GROCHOWSKI
W�adza reklamy a umys� konsumenta

Z DZIEDZIN POKREWNYCH…
Barbara Maria MAZURKIEWICZ
Modernizacja struktury zarz�dczej komórki jednostki administracyjnej odpowiedzialnego za tworzenie i realizacj� projektów i wdro�enie zasad New Public Management

NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

40,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt