Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce 1990-2010. Studium medioznawczo-politologiczne

Informacje o publikacji

Autorzy: Ryszard Kowalczyk (autor monografii)
Kategoria: MEDIA
Ilość stron: 408
Numer ISBN: 978-83-62625-01-7

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wst�p

ROZDZIA� I
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE JAKO OBSZAR BADA� PRASY LOKALNEJ
1.1. Charakterystyka demograficzna i terytorialna województwa wielkopolskiego
1.2. Województwo wielkopolskie wed�ug podregionów
1.2.1. Podregion kaliski
1.2.2. Podregion koni�ski
1.2.3. Podregion leszczy�ski
1.2.4. Podregion pilski
1.2.5. Podregion pozna�ski
1.2.6. Podregion - miasto Pozna�
1.3. Geografia wydawnicza prasy lokalnej w Wielkopolsce
1.4. Wska�nik lokalnej inicjatywy prasowo-wydawniczej wed�ug podregionów i powiatów Wielkopolski

ROZDZIA� II
PRASA LOKALNA W WIELKOPOLSCE NA PRZE�OMIE LAT 80. i 90. XX WIEKU
2.1. Poj�cie i rodzaje wspó�czesnej prasy lokalnej
2.2. Zarys tradycji i rozwoju prasy lokalnej w Wielkopolsce
2.3. Prasa spo�eczno-polityczna (PZPR, SZSP, ZSP, ZSMP, RSW)
2.4. Prasa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON)
2.5. Prasa zak�adowa
2.6. Prasa wyspecjalizowanych instytucji pa�stwowych i ko�cielnych
2.7. Prasa krajoznawcza, regionalistyczna, spo�eczno-kulturalna, �rodowiskowa
2.8. Prasa szkolna
2.9. Prasa zwi�zkowa i spo�eczno-polityczna o charakterze kontestacyjnym
2.10. Prasa komitetów obywatelskich

ROZDZIA� III
PRASA LOKALNA W WIELKOPOLSCE W LATACH 1990-2010
3.1. Uwarunkowania wolno�ci prasy lokalnej na progu lat dziewi��dziesi�tych XX wieku
3.2. Wymiar ilo�ciowy prasy lokalnej w Wielkopolsce w latach 1990-2010
3.3. Cechy rynku prasy lokalnej w Wielkopolsce po 1989 roku
3.4. Tematyka prasy lokalnej
3.5. Cz�stotliwo�� prasy lokalnej
3.6. Nak�ady prasy lokalnej
3.7. Zasi�g rozpowszechniania prasy lokalnej
3.8. Prasa regionalna oraz jej dodatki i mutacje lokalne

ROZDZIA� IV
WYDAWCY WSPÓ�CZESNEJ PRASY LOKALNEJ W WIELKOPOLSCE
4.1. Rodzaje i typy wydawców prasy lokalnej w Wielkopolsce
4.1.1. Prasa prywatna
4.1.2. Prasa samorz�du terytorialnego
4.1.3. Prasa parafialna i ko�cielna
4.1.4. Prasa organizacji pozarz�dowych
4.1.5. Prasa szkolna
4.1.6. Prasa partii politycznych, organizacji i ruchów spo�eczno-politycznych oraz komitetów wyborczych
4.1.7. Prasa studencka i uczelniana
4.1.8. Prasa organów, instytucji i jednostek administracji pa�stwowej
4.1.9. Prasa zak�adowa i firmowa
4.1.10. Prasa zwi�zków zawodowych
4.1.11. Prasa ruchu spó�dzielczego
4.1.12. Prasa samorz�du zawodowego
4.1.13. Prasa samorz�du gospodarczego
4.1.14. Prasa radiofonii i telewizji
4.2. Wyniki bada� prasy lokalnej w Wielkopolsce

Zako�czenie

Spis map, tabel i wykresów

Wykaz �óde� i literatury

Aneks - prasa lokalna w Wielkopolsce w latach 1990-2010 wed�ug kategorii

Cena publikacji

65,00 PLN

Teraz w promocji 30,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt