Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Prawo i medycyna. Wybrane zagadnienia

Informacje o publikacji

Autorzy: Dariusz Mucha (redaktor publikacji), Stanis�aw Hoc (redaktor publikacji)
Kategoria: MEDYCYNA
Ilość stron: 200
Numer ISBN: 978-83-955780-2-1

Opis publikacji

Uwaga!!! Publikacja dost�pna tylko w oprawie twardej

 

 

SPIS TRE�CI


Wojciech Derkowski
Odpowiedzialno�� zawodowa lekarzy

Joanna D�ugosz
O�wiadczenie pro futuro z perspektywy prawa karnego w uj�ciu prawnoporównawczym

Anastazja Gajda
Reforma unijnych regulacji o wyrobach medycznych z 2017 r. i poprawa bezpiecze�stwa pacjentów

Teresa Gardocka
Przeszczep od osoby „obcej” w �wietle polskiego prawa

Ewa M. Guzik-Makaruk
Handel narz�dami ludzkimi - mity i fakty

Dariusz Jagie��o
Post�powanie zawodowe i dyscyplinarne - w poszukiwaniu jednolitych standardów

Jerzy Jakubiszyn
Dokumentacja medyczna pacjenta ze szczególnym uwzgl�dnieniem zgody pacjenta na zabieg

S�awomir Kasperczyk
Ryszard Szozda
Problemy orzecznicze w medycynie pracy

Maciej Marszalski

Sprzeciw i zgoda zmar�ego na pobranie narz�dów w kontek�cie ustawy transplantacyjnej. Sytuacja prawna w Polsce i wybranych krajach Europy i �wiata

Jacek Sobczak

Stosunki mi�dzy lekarzami w �wietle postanowie� kodeksu etyki lekarskiej

Paulina Tomaszewska
Przewinienia zawodowe polskich lekarzy za granic�. Jak powinien reagowa� samorz�d lekarski?

Magdalena Zamroczy�ska
Informacje medyczne w dowodach osobistych


NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

60,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt