Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Na zapleczu PRL-u. EROZJA

Informacje o publikacji

Autorzy: Piotr Rachtan (autor monografii)
Kategoria: UROK PRL-u (DYSKRETNY)
Ilość stron: 312
Numer ISBN: 978-83-955780-0-7

Opis publikacji

Uwaga! Publikacja dostepna tylko w oprawie twardej
(zawiera 24 ilustracje tekstów, o których mowa w ksia�ce!)


Fragment "Od Autora":

Kilka s�ów(...) o zamieszczonych tu tekstach. Wi�kszo�� z nich publikowana by�a w tygodniku ,,Kulisy’’. A by�o to niezwyk�e pismo. Powsta�o jako niedzielny dodatek - albo raczej magazynowe wydanie - warszawskiej popo�udniówki ,,Express Wieczorny’’. Taki w�a�nie charakter ,,Kulisy’’ mia�y do czasu, a� jego kierownictwo obj�a Anna Bratkowska, zes�ana tam w kilka lat po likwidacji tygodnika „Po prostu”, w którym by�a sekretarzem redakcji. Poci�gn�a za sob� kilku autorów (w ,,Kulisach’’ sta�y felieton mia� np. Jerzy Urban, publikuj�cy tu kryminalno-obyczajowe, cz�sto zmy�lone opowiastki, pod pseudonimem „Kibic”, stale pisywa� te� Stefan Bratkowski, niespokrewniony z szefow� ,,Kulis’’). Anna Bratkowska wnios�a do ,,Kulis’’ spo�eczn� (i polityczn�) wra�liwo�� aktywistów Pa�dziernika'56. I ,,Kulisy’’ sta�y si� pismem, w którym coraz cz�ciej pojawia�y si� teksty, przede wszystkim reporta�e, ukazuj�ce prawdziw� twarz PRL. Nie t� z plakatów propagandowych i masówek poparcia dla partii, ale t� siermi�n�, wci�� niewyedukowan�, czasem zapit� g�b� Polaka, znu�onego staniem w kolejce „za meblami”, utrudzonego bezsensown� nieraz harówk� w �le zorganizowanym zak�adzie pracy, �yj�cego w przeludnionym mieszkaniu w bloku przy nieo�wietlonej ulicy, na której mo�e dosta� w �eb od grypsuj�cych „ludzi”. Marz�cego jednak o awansie znaczonym posiadaniem ma�ego fiata, meblo�cianki na wysoki po�ysk i kolorowego telewizora Rubin.

T� rzeczywisto��, rozpi�t� mi�dzy aspiracjami a mo�liwo�ciami, mi�dzy tromtadrackim has�em „Aby Polska ros�a w si��, a ludziom �y�o si� dostatniej” a n�dz� rynku i fikcj� planów - mniej lub bardziej udatnie udawa�o si� opisa� w wybranych do tego tomu reporta�ach i wywiadach.

Zapraszam na krótk� wycieczk� na absurdalne zaplecze PRL-u lat 70. ubieg�ego stulecia.

Piotr Rachtan
Ségny (Francja), Warszawa, 2019


 

 

 

Spis tre�ci

 

 


OD AUTORA


ZBIÓR TEKSTÓW

1973
Jakie� 50 mln, nie wi�cej

Wytworny eksport

Szare komórki do wynaj�cia


1974
Nieobecne nieusprawiedliwione

Ogórki w kopercie

Na wsi atomy


1975
Co� ca�kiem nowego

Chcia�oby si� bucik �adny...


1976
Handel po nowemu

Powtórka z ekonomii

Inni oszcz�dzaj� wi�cej

Mniej, ale lepiej


1977
Mied� na w�asno��

Na zapleczu

Port daleko od morza

Sterowiec nie wystartuje

Ziarnko do ziarnka

Bilans jak sonet


1978
Autobus za bram�

Spór w asfaltowym trójk�cie

Przerób

Cz�owiek z grub� teczk�

Budowlany pejza� w kolorze

Po co KSR


1979
Czarny obrazek w kolorze

Cud z chlebem

Koniec pieca

Dobre oko dla fabryki

Ekspres reporterów „Budujemy domy - dla kogo?”


1980
Storno

Bariera

Erozja

Jestem romantykiem ekonomicznym

Racje racjonowania


1981
Struktura struktury
Wokó� reformy prze�omowej


Zamiast POS�OWIA...

 

Cena publikacji

58,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt