Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Etyka w mediach vol. 3. Wok� zagadnie� normatywnych

Informacje o publikacji

Autorzy: Gra�yna Wo�ny (autor artykułu), Leszek Wi�niewski (autor artykułu), Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Magdalena Dorota Rycak (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (autor artykułu), Monika Kaczmarek-�liwi�ska (autor artykułu), Anna Dolska (autor artykułu), Adam Baszkowski (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: ETYKA W MEDIACH
Ilość stron: 144
Numer ISBN: 978-83-92941-70-5

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wprowadzenie

Leszek WI�NIEWSKI
Za�o�enia doktrynalne konstytucyjnego statusu jednostki w pa�stwie. Aksjologia za�o�e� Konstytucji RP

Adam BASZKOWSKI
Publikacja prasowa a naruszenie dóbr osobistych w demokratycznym pa�stwie prawa

Paulina WI�NIEWSKA
Etyka polskiego polityka. Analiza zagadnienia na podstawie materia�ów publikowanych w mediach on line pod koniec pierwszej dekady XXI w.

Witold MACHURA
Tekst sponsorowany jako odpowied� na krytyk� dzia�ania samorz�du, zawart� w materia�ach prasowych. Pole do (w�tpliwych etycznie) dzia�a� w obszarze wolno�ci s�owa

Monika KACZMAREK-�LIWI�SKA
O zasadach etycznych i normach bran�owych w dzia�ach Internet Public Relations…

Magdalena Dorota RYCAK
Reklama jako forma komunikowania rynkowego. Wokó� podstaw zagadnienia

Paulina WI�NIEWSKA
Etyka polskiego urz�dnika w �wietle dzia�alno�ci politycznej ekip rz�dz�cych

Anna DOLSKA-ZAGHDOUDI
Prawa i obowi�zki autora blogu w aspekcie prawa autorskiego i prasowego

Monika BOGDA�
Znaczenie mediów w kszta�towaniu postaw spo�ecznych

Cz�owiek �yje tak d�ugo, jak d�ugo trwa pami�� o nim… Wspomnienie o prof. Andrzeju Notkowskim [Gra�yna WO�NY]

NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

40,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt