Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Mussolini by� m�j... Petacci, Sarfatti, Guidi, Dalser

Informacje o publikacji

Autorzy: Caterina Salomoni-Bobrowska (autor monografii)
Kategoria: HISTORIA
Ilość stron: 136
Numer ISBN: 978-83-950872-9-5

Opis publikacji

Uwaga! Ksi��ka dost�pna tylko w twardej oprawie!

 

Recenzja:

Ka�dy naród kryje w sobie swoj� histori�, ka�dy naród jest wielk� uk�adank�, sk�adaj�c� si� z przeró�nych prze�y� - na tle politycznym, spo�ecznym, gospodarczym, seksualnym, religijnym czy ekonomicznym. W�ochy przez niemal�e trzydzie�ci lat sk�ada�y si� z jednej, nadal �ywej historii: mitu nie�miertelnego Duce.

Tymi s�owami Caterina Salomoni-Bobrowska rozpoczyna sw� debiutanck� ksi��k� Mussolini by� mój… Petacci, Sarfatti, Guidi, Dalser. Ksi��k�, w której autorka, W�oszka osiad�a na sta�e w Polsce, stara si� wype�ni� luki w polskiej opowie�ci o �yciu Duce.

Mussolini by� mój - a wi�c czyj? Mimo wyra�nie postawionego we wst�pie akcentu, nie mo�na bowiem jednoznacznie wskaza� prawdziwego podmiotu pozycji Salomoni-Bobrowskiej. Czy jest nim silny, wiecznie witalny, porywczy i uosabiaj�cy niemal utopijn� m�sko�� dyktator W�och, czy przedstawiona w rozmaitych uosobieniach w�oska kobieta? A mo�e jest nim sama dynamika tej relacji?

To w�a�nie owe „rozmaite uosobienia” powoduj�, �e pozycja Salomoni-Bobrowskiej jest warta uwagi. Z jednej strony wpisuje si� ona bowiem w obserwowany w literaturze historycznej i popularnonaukowej trend, a z drugiej dodaje do niego istotny powiew �wie�o�ci. Tematyka kobiet i ich znaczenia w �yciu politycznym pojawia si� coraz cz�ciej, co obserwujemy chocia�by poprzez takie tytu�y, jak Boginie z�a, Wp�ywowe kobiety drugiej Rzeczypospolitej czy Kobiety w�adzy PRL. Ich spoiwem zwykle jest to, �e opisuj� kobiet�, która jest cz�ci� w�adzy lub bezpo�rednio jest z ni� zwi�zana.

Ksi��ce Salomoni-Bobrowskiej tej perspektywy oczywi�cie równie� nie brakuje. Poznajemy przecie� „ksi�niczk� Ganci”, „francusk� bogini� fortepianu” czy „uczon� pigmalionk�”, które - wpl�tane w relacje z Mussolinim - wype�niaj� ró�ne w formie, lecz te same w tre�ci m�skie fantazmaty. Jednak tym, co wyró�nia pozycj� Mussolini by� mój… jest obecno�� równie� perspektywy kobiety z ludu, która - bezimienna - nie jest bywalczyni� salonów i zmaga si� nie tylko z apogeum nowoczesnego patriarchatu, lecz tak�e z bied�, utrzymywaniem domu i ca�kowicie upolitycznion� rol� matki. To punkt widzenia, którego brakuje chocia�by w mog�cej by� odniesieniem pozycji Kobiety w �yciu Marsza�ka Pi�sudskiego.

Ocena faszyzmu w samych W�oszech jest mniej jednoznaczna ni� w Polsce. Autorka, urodzona w Bolonii, zgodnie z duchem tej niejednoznaczno�ci, nie staje po �adnej ze stron w dyskusji nad dorobkiem epoki Duce. Pomimo ekspresyjnego, pe�nego kwiecistych przymiotników j�zyka i - by� mo�e - sugestii wynikaj�cej z samego tytu�u ksi��ki, Salomoni-Bobrowska nie rozstrzyga dylematów ideologicznych ani nie dokonuje ocen politycznych, lecz skupia si� wy��cznie na stronie deskryptywnej.

Kobieta w dobie faszyzmu to temat, który zas�uguje na co najmniej encyklopedi�. Z tego wzgl�du pozycja Mussolini by� mój…, która liczby sobie nieco ponad 100 stron, mo�e si� wydawa� niewystarczaj�ca. Bior�c jednak pod uwag� fakt, �e czyta si� j� lekko i przyjemnie, a zawarte w niej informacje w Polsce cz�sto nie s� szeroko dost�pne, zdecydowanie warto j� mie� do dyspozycji na codzie�, w domowej bibliotece.
Micha� Pytlik


SPIS TRE�CI

WPROWADZENIE

I. Benito Mussolini: Dux �e�skiego �wiata

II.
Angelika Ba�abanow: uczona pigmalionka

III.
Leda Rafanelli: egzotyczny powiew

IV.
Margherita Sarfatti: na szczycie intelektu

V.
Rachele Guidi: Matka-W�oszka

VI.
Ida Dalser: psychodeliczny zwi�zek

VII.
Claretta Petacci: nieustraszona kochanka

VIII.
Drugorz�dne faworytki, meteory, zabawki w r�kach Duce: Rismondo, Fantini, Ceccato...
Ksi�niczka Ganci - powiew szlachetno�ci
Giulia, ksi�na z pa�k� w r�ku
Magda - francuska bogini fortepianu
Alice, kochanka i matka
Maria José, królewskie uwodzenie

IX.
Kobieta w polityce Mussoliniego
W�oska codzienno�� pod dyktatur� Duce
Rola matki
Kobiece szkolnictwo i sport
Kobieta a praca
Propaganda rolna

EPILOG

ANEKS
Listy do Mussoliniego

 

BIBLIOGRAFIA

Cena publikacji

40,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt