Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Etyka w mediach vol. 2. Religie w kontekstach i podtekstach

Informacje o publikacji

Autorzy: Anna Witulska (autor artykułu), Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Jacek Sobczak (autor artykułu), Szymon Ossowski (autor artykułu), Ewa Jadwiga Mas�owska (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (autor artykułu), Maria Go�da-Sobczak (autor artykułu), Anna Dolska (autor artykułu), Mateusz Maria Bieczy�ski (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: ETYKA W MEDIACH
Ilość stron: 156
Numer ISBN: 978-83-60251-29-4

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wprowadzenie

Mateusz BIECZY�SKI
O religii, prawie kanonicznym i wizerunkach

Jacek SOBCZAK
Czy istnieje islamskie zagro�enie dla Unii Europejskiej?

Paulina WI�NIEWSKA
Prasa religijna w Polsce. Pisma po�wi�cone sprawom wiary pod koniec pierwszej dekady XXI wieku

Anna DOLSKA-ZAGHDOUDI
Koraliki jednego ró�a�ca… Muzu�manie i islam przez pryzmat internetowych stron i portali po�wi�conych islamowi oraz ekumenizmowi

Witold MACHURA
Tematyka religijna na �amach wybranych tytu�ów polskiej prasy samorz�dowej

Paulina WI�NIEWSKA
Religijno�� w Niemczech. Analiza zagadnienia na podstawie materia�ów publikowanych on line pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w elektronicznych mediach polsko- i niemieckoj�zycznych

Maria GO�DA-SOBCZAK
D�ihad i jego znaczenie w islamie

Anna WITULSKA
Warto�ci w wychowaniu

Ewa Jadwiga MAS�OWSKA
Lider w polskim piekle

Szymon OSSOWSKI
Komisja Etyki Poselskiej - u�yteczne „narz�dzie” dla potrzeb mediów czy próba egzekwowania przestrzegania norm etycznych w polityce?

NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

40,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt