Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Sprawstwo kierownicze i inne szczeg�lne postacie sprawstwa w polskim prawie karnym

Informacje o publikacji

Autorzy: Ma�gorzata Marciniak (autor monografii)
Kategoria: PRAWO
Ilość stron: 324
Numer ISBN: 978-83-62625-92-5

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

 

Wst�p

Rozdzia� I.
Problem wyodr�bnienia szczególnych postaci sprawstwa w polskim prawie karnym, ze szczególnym uwzgl�dnieniem projektów kodeksów karnych z lat 1951-1994


Rozdzia� II.
Teoretyczne uzasadnienia odpowiedzialno�ci za wspó�dzia�anie przest�pne,  jako podstawa regulacji prawnych szczególnych postaci sprawstwa

1. Konstrukcja udzia�u w cudzym przest�pstwie
2. Konstrukcja jednolitego sprawstwa
3. Polska konstrukcja form wspó�dzia�ania przest�pnego

Rozdzia� III.
Sprawstwo kierownicze
1. Motywy wyodr�bnienia sprawstwa kierowniczego w kodeksie karnym z 1969 r.
2. Sprawstwo kierownicze w pogl�dach doktryny na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. i 1997 r.
A. Kierowanie
B. Wykonanie czynu zabronionego przez inn� osob�
3. Sprawstwo kierownicze na tle orzecze� S�du Najwy�szego oraz wybranych orzecze� S�dów Apelacyjnych
4. Istota sprawstwa kierowniczego
5. Sprawstwo kierownicze a sprawstwo wykonawcze (jednosprawstwo)
6. Sprawstwo kierownicze na tle form wspó�dzia�ania przest�pnego
A. Teorie rozgraniczania form wspó�dzia�ania przest�pnego
B. Sprawstwo kierownicze a wspó�sprawstwo
C. Sprawstwo kierownicze a pod�eganie i pomocnictwo
D. Sprawstwo kierownicze a sprawstwo po�rednie
7. Sprawstwo kierownicze a formy stadialne przest�pstwa
8. Zasady odpowiedzialno�ci sprawcy kierowniczego
A. Odpowiedzialno�� sprawcy kierowniczego za przest�pstwa indywidualne
B. Odpowiedzialno�� sprawcy kierowniczego za przest�pstwa nieumy�lne
C. Odpowiedzialno�� sprawcy kierowniczego za eksces sprawcy wykonawczego
D. Zaostrzenie odpowiedzialno�ci karnej sprawcy kierowniczego

Rozdzia� IV.
Sprawstwo poleceniowe

1. Motywy wyodr�bnienia sprawstwa poleceniowego w kodeksie karnym z 1997 r.
2. Sprawstwa poleceniowe w pogl�dach doktryny
A. Wydanie polecenia i jego forma
B. Uzale�nienie innej osoby od sprawcy polecaj�cego
3. Sprawstwo poleceniowe a dzia�anie na rozkaz
4. Sprawstwo poleceniowe na tle form wspó�dzia�ania przest�pnego
A. Sprawstwo poleceniowe a sprawstwo kierownicze
B. Sprawstwo poleceniowe a pod�eganie i pomocnictwo
5. Sprawstwo poleceniowe a formy stadialne przest�pstwa

Rozdzia� V.
Problem wyodr�bnienia sprawstwa organizacyjnego

1. Sprawstwo organizacyjne w pogl�dach doktryny i orzecznictwie s�dowym
2. "Kierowanie" i "organizowanie" na tle przepisów cz�ci szczególnej kodeksu karnego z 1969 r. i 1997 r. oraz przepisów innych ustaw

Rozdzia� VI.
Problem wyodr�bnienia sprawstwa zleceniowego


Rozdzia� VII.
Szczególne postacie sprawstwa na tle form przest�pczo�ci zorganizowanej

1. Zorganizowana grupa przest�pcza
2. Zwi�zek przest�pczy

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz powo�anych aktów prawnych
Wykaz powo�anych orzecze� S�du Najwy�szego oraz orzecze� S�dów Apelacyjnych

Cena publikacji

80,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt