Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Czasopisma regionalistyczne w Wielkopolsce w latach 1945-2012 (t. II)

Informacje o publikacji

Autorzy: Ryszard Kowalczyk (autor monografii)
Kategoria: KULTURA
Ilość stron: 370
Numer ISBN: 978-83-62625-90-1

Opis publikacji

SPIS TRE�CI


ROZDZIA� IV.
SEGMENT CZASOPISM REGIONALISTYCZNYCH W WIELKOPOLSCE PO 1989 ROKU
4.1. Tendencje rozwojowe czasopi�miennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po 1989 roku
4.2. Wielkopolskie regionalistyczne serie wydawnicze
4.2.1. Regionalistyczne serie wydawnicze podmiotów pozaprasowych
4.2.2. Regionalistyczne serie wydawnicze edytorów prasy lokalnej
4.3. Wielkopolskie jednodniówki o cechach regionalistycznych
4.4. Czasopisma Ko�cio�a Rzymskokatolickiego o cechach regionalistycznych
4.5. Czasopisma regionalistyczne stowarzysze� i fundacji spo�eczno-kulturalnych oraz naukowych
4.5.1. Roczniki
4.5.2. Pó�roczniki
4.5.3. Kwartalniki
4.5.4. Dwumiesi�czniki i miesi�czniki
4.6. Czasopisma regionalistyczne innych stowarzysze�
4.7. Czasopisma regionalistyczne organizacyjnych podmiotów pa�stwowych
4.8. Czasopisma regionalistyczne jednostek samorz�du terytorialnego
4.9. Czasopismo regionalistyczne jako przedsi�wzi�cie wydawców prywatnych oraz samorz�du gospodarczego
4.10. Próba podsumowania
4.10.1. Rola samorz�du terytorialnego

ROZDZIA� V.
WYDAWCY, TEMATYKA, ROZMIESZCZENIE TERYTORIALNE I ZASI�G KOLPORTA�U, CZ�STOTLIWO��, ETAPY ROZWOJU 1945-2012
5.1. Wydawcy
5.1.1. Wydawca czasopisma regionalistycznego jako instytucja kulturowa
5.2. Tematyka
5.2.1. Popularne spo�eczno-kulturalne czasopisma regionalistyczne
5.2.2. �rodowiskowe czasopisma regionalistyczne
5.2.3. Specjalistyczne czasopisma regionalistyczne
5.3. Rozmieszczenie terytorialne i zasi�g kolporta�u
5.3.1. Geografia prasowo-wydawnicza
5.3.2. Zasi�g rozpowszechniania
5.4. Cz�stotliwo�� ukazywania si�
5.5. Etapy rozwoju

Zako�czenie

Spis map i tabel
Wykaz �róde� i literatury

Cena publikacji

66,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt