Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Etyka w mediach vol. 1. Wybrane problemy teorii i praktyki

Informacje o publikacji

Autorzy: Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Robert Sobk�w (autor artykułu), Jacek Sobczak (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (autor artykułu), Ryszard Kowalczyk (autor artykułu), Robert Grochowski (autor artykułu), Alicja Badetko (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji), Ryszard Kowalczyk (redaktor publikacji)
Kategoria: ETYKA W MEDIACH
Ilość stron: 179
Numer ISBN: 978-83-60251-23-2

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

WPROWADZENIE

Jacek SOBCZAK
Manowce i z�udzenia normatywnej etyki dziennikarskiej

Barbara ENDER
Twórczo�� a samokreacja. Warto�� sposobem istnienia

Alicja BADETKO, Witold MACHURA
Etyka w dzia�alno�ci kabaretowej w Polsce w latach 1953-1981

Robert SOBKÓW
Tytu� prasowy o charakterze spo�eczno-kulturalnym na dzisiejszym polskim rynku mediów

Robert GROCHOWSKI
Proces komunikacyjny w przekazie reklamowym, nadawanym poprzez �rodki spo�ecznego przekazu

Paulina WI�NIEWSKA
Na tropie polskich absurdów, czyli o (nie)etycznym post�powaniu pa�stwa polskiego wobec obywateli. Analiza zjawiska na podstawie wydarze� roku 2007

Barbara ENDER
Etyka prostomy�lno�ci wobec wspó�czesnych wyzwa� kryzysu rodziny

Ryszard KOWALCZYK
Media lokalne a dost�p do informacji publicznej

Paulina WI�NIEWSKA
Optyka polskiego polityka.Wokó� politycznego etosu - analiza zagadnienia na podstawie materia�ów publikowanych przez �rodki spo�ecznego przekazu na prze�omie lat 2007/2008

Robert SOBKÓW
Normy etyczne w firmach nowoczesnych technologii

Katarzyna GÓRSKA
Walka o wp�ywy w telewizji publicznej podczas rz�dów Prawa i Sprawiedliwo�ci w latach 2005-2007

RECENZJE
D. Kubicka, A. Ko�odziejczyk, Psychologia wp�ywu mediów [Robert GROCHOWSKI]

INFORMACJE
Dwie ogólnopolskie konferencje naukowe, dotycz�ce mediów [Witold MACHURA]

Cena publikacji

40,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt