Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Wybrane aspekty dzia�alno�ci ZSMP w wojew�dztwie pozna�skim (1976-1986)

Informacje o publikacji

Autorzy: Witold Tomasz Machura (autor monografii)
Kategoria: KULTURA
Ilość stron: 200
Numer ISBN: 978-83-929417-5-8

Opis publikacji

Spis tre�ci

Wprowadzenie

I. GENEZA NURTU LEWICOWEGO W RUCHU M�ODZIE�OWYM NA ZIEMIACH POLSKICH
1. Zwi�zki m�odzie�y w ówczesnym systemie spo�eczno-politycznym
2. Kszta�towanie si� ruchu m�odzie�owego w 40-leciu PRL

II. ZSMP W RUCHU M�ODZIE�OWYM WOJEWÓDZTWA POZNA�SKIEGO PO II WOJNIE �WIATOWEJ
1.  Organizacje dzia�aj�ce na terenie województwa
2. Struktura i stan liczebny ZSMP

III. DZIA�ALNO�� PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA ZWI�ZKÓW M�ODZIE�Y A POZNA�SKA ORGANIZACJA ZSMP
1. Tradycje ZWM i OMTUR a ZSMP
2. Odzwierciedlenie dorobku ZHP w programie ZSMP
3. ZSMP bezpo�rednim sukcesorem ZMS i ZMW (ZSMW)

IV. TRADYCJA W PRAKTYCE SPO�ECZNO-POLITYCZNEJ ZSMP
1. Praca instancji i kó�
2. Dzia�alno�� szkoleniowa
3. Dzia�alno�� polityczno-propagandowa

Uwagi ko�cowe i wnioski
Przypisy
Alfabetyczny wykaz wa�niejszych skrótów i obja�nienie znaków
Aneks
Wykaz rad �rodowiskowych i komisji problemowych, funkcjonuj�cych przy Zarz�dzie Wojewódzkim ZSMP w Poznaniu
Wa�niejsze �ród�a i opracowania
1. Materia�y �ród�owe
2. Opracowania

Spis rycin, tabel i ilustracji
Indeks nazwisk

Cena publikacji

70,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt