Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Realizacja cel�w public relations w kampanii spo�ecznej

Informacje o publikacji

Autorzy: Agnieszka Put (autor monografii)
Kategoria: PUBLIC RELATIONS

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

WST�P

I.  Istota dzia�a� public relations
1.1. Korzenie public relations
1.2. Definiowanie public relations
1.3. Cele public relations
1.4. Techniki public relations
1.5. Public relations jako proces komunikacji

II. Istota kampanii spo�ecznej
2.1. Kszta�towanie postaw spo�ecznych jako cel kampanii spo�ecznych
2.2. Zmiana warto�ci i postaw w kontek�cie nauki o komunikowaniu
2.3. Charakter i rodzaje kampanii spo�ecznej
2.4. Nadawcy kampanii spo�ecznej
2.5. Spo�eczna odpowiedzialno�� przedsi�biorstw jako punkt wyj�cia dla dzia�alno�ci spo�ecznej

III. Public relations w kampanii spo�ecznej
3.1. Budowanie kampanii public relations
3.2. Przygotowanie kampanii spo�ecznej
3.3. Narz�dzia komunikowania w kampanii spo�ecznej
3.4. Sponsoring jako narz�dzie public relations
3.5. Sponsoring przedsi�wzi�� spo�ecznych
3.6. Czynniki warunkuj�ce skuteczno�� kampanii spo�ecznej

IV. Metodologia i opracowanie wyników bada�
4.1. Cel, przedmiot bada� oraz pytania badawcze
4.2. Metody, techniki oraz narz�dzia badawcze. Wska�niki i zmienne
4.3. Zasady doboru próby i przebieg bada�
4.4. Opracowanie wyników bada�
4.5. Wnioski z bada�

ZAKO�CZENIE

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis za�aczników

Kwestionariusz ankiety

Cena publikacji

0,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt