Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

�ucja z Giedroyci�w Rautenstrauchowa. Ksi�niczka - podr�niczka - literatka

Informacje o publikacji

Autorzy: Micha� Mesjasz (autor monografii)
Kategoria: HISTORIA
Ilość stron: 390
Numer ISBN: 978-83-62625-65-9

Opis publikacji

ZE WST�PU:
(...)Córka genera�a napoleo�skiego, która po�lubi�a poplecznika carów Aleksandra I oraz Miko�aja I Romanowów - Józefa Rautenstraucha, wychowywa�a si�  na dworze w Malmaison, od m�odych lat zwi�zana z Pary�em, odby�a modne w latach czterdziestych XIX wieku podró�e w Tatry i Pieniny, europejski grand tour do Italii, aby ostatecznie porzuci� wielki �wiat i osi��� na sta�e w prowincjonalnych Pu�awach. Mia�a Rautenstrauchowa mo�liwo�� pozna� ludzi wielkiego formatu - monarchów, polityków, artystów. Bliska przyja�� ��czy�a pisark� z Adamem Mickiewiczem, Cyprianem Norwidem, Antonim Edwardem Ody�cem, widywa�a si� z Hippolytem Carnot oraz ksi�n� d’Abrantès, osobi�cie pozna�a Honoré de Balzaca, Victora Hugo et al. Rozleg�ej wiedzy i �wiat�ych s�dów, z aspiracjami daleko wykraczaj�cymi poza spo�ecznie przypisan� niewiastom rol�, wzbudza�a ambiwalentne uczucia. Pó�niejsza s�ynna improwizatorka Jadwiga �uszczewska, która w roku 1843 mia�a zaledwie dziewi�� lat, zapami�ta�a, i� w salonie jej matki, w�ród wielu literatów, równie� „bywa�a wytworna i z�o�liwa pani Rautenstrauchowa”.
�ucja Rautenstrauchowa zadebiutowa�a w roku 1821 sentymentalnym romansem
Emmelina i Arnolf, wkrótce wyda�a jeszcze dwie powie�ci utrzymane w duchu sentimental gothic - Ragana, czyli P�ocho�� (1830) oraz Przeznaczenie (1831).
M�ody i zaczynaj�cy dopiero karier� krytyka, Józef Ignacy Kraszewski wypowiedzia� si� o twórczo�ci ksi�niczki stanowczo i bez ogródek: „
Nic nie powiem o autorce Ragany, bo chc�c cokolwiek w pismach jej pochwali�, musia�bym si� chyba unosi� nad pi�kno�ci� papieru, druku i ok�adek, a to do mnie nie nale�y”.
(...)

SPIS TRE�CI

Wst�p

I. Od Malmaison do Pu�aw
1.1. M�odo�� (1798–1821)
1.2. Ma��e�stwo (1822–1831)
1.3. Podró�e (1832–1852)
1.4. Pu�awy (1853–1886)

II. Czu�o�� i listy
2.1 Spór o „powie�� czu��”. Prasowa polemika wokó� Emmeliny i Arnolfa
2.2. Sentymentalne „listowanie”. �ród�a i fabu�a romansu
2.3. Kochankowie wiecznie nieszcz�liwi. Model mi�o�ci „czu�ej”
2.4. Przyjaciele - epistolarni powiernicy serc
2.5. Mi�dzy natur� a cywilizacj�. Oryginalny pejza� duszy

III. Groza i sentymenty
3.1. W obszarze gotyckich inspiracji Ragany, czyli P�ocho�ci oraz Przeznaczenia
3.2. �mudzka femme fatale - Waleria D. i kr�g jej ofiar
3.3. Dzieje kazirodczej mi�o�ci - Helena C. i baron Emil Renthal
3.4. Sentymentalne landszafty, „gotyckie” remanenty…

IV. W Pary�u romantyków
4.1. Przestrzenie metropolii - miejsca i ludzie
4.2. Ma�y i wielki �wiat Pary�a
4.3. Pary� artystyczny - literatura, spektakl, muzyka, malarstwo

V. Od Pienin i Tatr do „wdowy Adriatyku”
5.1. Dziennik pana W�adys�awa K***. Galicyjska powie�� z kluczem i inne kurioza
5.2. W stron� rodzimych gór - Tatry i ich okolice
5.3. „…bo ju�ci� balonem do Wenecji nie przyby�am…”. �mier� i melancholia

VI. Grand tour en Italie
6.1. Romantyczna droga ku Po�udniu. (Szwajcaria, Alpy, W�ochy)
6.2. Krajobraz Italii
6.3. Nie tylko lazzaroni. Mieszka�cy i kultura W�och

Zako�czenie

Bibliografia

Cena publikacji

55,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt