Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Media i medioznawstwo nr 3-4 (11-12/III) z 2013 r.

Informacje o publikacji

Autorzy: Kuba Wajdzik (autor artykułu), Ewa Rzanna-Szczepaniak (autor artykułu), Patrycja Pelc (autor artykułu), Krystian Majchrzak (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (autor artykułu), Andrzej Kansy (autor artykułu), Marcin Jurzysta (autor artykułu), Sandra Gw�d� (autor artykułu), Maria Go�da-Sobczak (autor artykułu), Alicja Badetko (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: kwartalnik MEDIA I MEDIOZNAWSTWO
Ilość stron: 202
Numer ISSN: 2082-6621

Opis publikacji

SPIS TRE�CI


Wspomnienie o Piotrze Bielawskim [W. Machura]

Patrycja PELC
Retoryka nadzwyczajno�ci - rozwa�ania wst�pne


MEDIA A PRAWO

Maria GO�DA-SOBCZAK
Ochrona danych osobowych osób fizycznych w prawodawstwie Unii Europejskiej i ich wp�yw na sfer� kultury


MEDIA A SPO�ECZE�STWO
Aniela KSI��EK-SZCZEPANIKOWA
Kszta�cenie obywateli �wiata w erze elektroniki. Korzenie przesz�o�ci
Sandra GWÓ�D�
Miejsce mediów masowych w spo�ecze�stwie informacyjnym
MARCIN JURZYSTA
Medialne gesty czyli krzy� or�em walki politycznej w Polsce. Ruch Palikota vs. zwolennicy Tadeusza Rydzyka
Adam KANSY
Mowa nienawi�ci na lokalnym forum internetowym. Studium patologii


ETYKA A MEDIA
Krystian MAJCHRZAK
Mowa kryzysowa - etyka w medialnym dyskursie na temat kryzysu gospodarczego


PRASA

Ewa RZANNA-SZCZEPANIAK
Relacja pomi�dzy ideologi� a twórczo�ci� muzyczn� w latach 50. XX w. i jej ocena na �amach polskiej prasy


PRZYDATNE DLA DZIENNIKARZA

Alicja BADETKO
Gniazdo WRON-ie. Szopka satyryczna z 1982 roku (rozpowszechniana tak�e jako pismo)
Jakub WAJDZIK
Najnowsze informacje o mediach w internecie


KONFERENCJE - SEMINARIA - WYDARZENIA

Mi�dzynarodowa Konferencja Naukowa NOWE MEDIA (organizator: Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, Wydzia� Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, grudzie� 2013 r.)
Wyk�ad otwarty ARESZTOWANE S�OWA. O ZABEZPIECZENIU POWÓDZTWA W SPRAWACH O OCHRON� DÓBR OSOBISTYCH (Wydzia� Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, grudzie� 2013 r.)
Konferencja WIELKOPOLSKA W EUROPIE REGIONÓW. UWARUNKOWANIA POLITYCZNO-MEDIALNE I SPO�ECZNO-KULTUROWE (grudzie� 2013 r., Wydzia� Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)


NOTY O AUTORACH


Prenumerata MEDIÓW I MEDIOZNAWSTWA na 2014 r.

Cena publikacji

60,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt