Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom III)

Informacje o publikacji

Autorzy: Rados�aw Wojteczek (autor artykułu), Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Piotr Pa�aszewski (autor artykułu), Wojciech Lis (autor artykułu), Pawe� Kapla (autor artykułu), Sandra Gw�d� (autor artykułu), Celina Che�kowska (autor artykułu), Elwira Anna Bonis�awska (autor artykułu), Alicja Badetko (autor artykułu), Jacek Sobczak (redaktor publikacji), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji), Ryszard Kowalczyk (redaktor publikacji)
Kategoria: MEDIA
Ilość stron: 210
Numer ISBN: 978-83-62625-58-1

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

 

WPROWADZENIE

Aniela SZCZEPANIKOWA
Media dla cz�owieka czy cz�owiek dla mediów?

Sandra GWÓ�D�
Uzale�niona wolno��. Wp�yw otoczenia zewn�trznego na swobod� dziennikarskiej wypowiedzi

Wojciech LIS
Ochrona bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego a konstytucyjne gwarancje swobody wypowiedzi i wolno�ci prasy

Pawe� KAPLA
Synteza komunikacji politycznej na przyk�adzie Umowy handlowej ACTA. Charakterystyka podej�� badawczych w komunikowaniu politycznym

Piotr PA�ASZEWSKI
Media a ekscesy (pseudo)kibiców pi�karskich

Elwira A. BONIS�AWSKA
Materia� dziennikarski na temat bezdzietno�ci z wyboru. Analiza zagadnienia na podstawie zawarto�ci programu „Dzie� Dobry TVN”

Celina CHE�KOWSKA
Etyka w mediach – przedstawianie w mediach zak�adów poprawczych i osób nieletnich kierowanych do tych zak�adów

Paulina Maria WI�NIEWSKA
Bezpiecze�stwo wspó�czesnych Polaków w przekazie medialnym - trzy sfery zagro�e�


Alicja BADETKO
Czy artysta kabaretowy jest reprezentantem elity artystycznej? Próba oceny elitarno�ci kabaretu w okresie Polski Ludowej i wspó�cze�nie na podstawie bada� w�asnych

Rados�aw WOJTECZEK
Rok 1863 da� wielko�� nieznan�….
Rzecz o szczególnym stosunku w�adz pa�stwowych i spo�ecze�stwa do weteranów Powstania Styczniowego w okresie II Rzeczypospolitej. Uj�cie prawno-socjologiczne

NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

55,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt