Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Zarys czasopi�miennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po drugiej wojnie �wiatowej

Informacje o publikacji

Autorzy: Ryszard Kowalczyk (autor monografii)
Kategoria: MEDIA
Ilość stron: 180
Numer ISBN: 978-83-62625-43-7

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wst�p

ROZDZIA� I.
CZASOPISMO REGIONALISTYCZNE - STATUS POJ�CIOWY, WYZNACZNIKI, ZADANIA, ROLE, TYPY
1.1. Czasopismo regionalistyczne - poj�cie
1.2. Regionalizm i region jako ideowa podstawa czasopi�miennictwa regionalistycznego
1.3. Wyznaczniki, zadania i role periodyków regionalistycznych
1.4. Typy czasopism regionalistycznych

ROZDZIA� II.
CZASOPI�MIENNICTWO REGIONALISTYCZNE W WIELKOPOLSCE W LATACH 1945-1989
2.1. Tradycje i warunki rozwoju czasopi�miennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce
2.2. Rodzaje czasopi�miennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce
2.2.1. Czasopisma regionalistyczne wydawane przez RSW „Prasa-Ksi��ka-Ruch”
2.2.2. Czasopisma regionalistyczne pa�stwowych jednostek organizacyjnych
2.2.3. Czasopisma regionalistyczne stowarzysze� naukowych i spo�eczno-kulturalnych
2.2.4. Czasopisma regionalistyczne innych stowarzysze� i organizacji
2.3. Uwarunkowania spo�eczno-polityczne czasopi�miennictwa regionalistycznego okresu PRL-u

ROZDZIA� III.
SEGMENT CZASOPISM REGIONALISTYCZNYCH W WIELKOPOLSCE PO 1989 ROKU
3.1. Tendencje rozwojowe czasopi�miennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po 1989 roku
3.2. Wielkopolskie regionalistyczne serie wydawnicze
3.3. Czasopisma regionalistyczne stowarzysze� i fundacji spo�eczno-kulturalnych oraz naukowych
3.3.1. Roczniki
3.3.2. Pó�roczniki
3.3.3. Kwartalniki
3.3.4. Dwumiesi�czniki i miesi�czniki
3.4. Czasopisma regionalistyczne innych stowarzysze�
3.5. Czasopisma regionalistyczne organizacyjnych jednostek pa�stwowych
3.6. Czasopisma regionalistyczne jednostek samorz�du terytorialnego
3.7. Czasopismo regionalistyczne jako przedsi�wzi�cie wydawców prywatnych oraz samorz�du gospodarczego
3.8. Próba podsumowania

ROZDZIA� IV.
„PRZEGL�D NOWOTOMYSKI” JAKO PRZYK�AD WIELKOPOLSKIEGO CZASOPISMA REGIONALISTYCZNEGO
4.1. Charakterystyka ogólna "Przegl�du Nowotomyskiego"
4.2. Analiza tre�ci "Przegl�du Nowotomyskiego"
4.3. Autorzy tekstów "Przegl�du Nowotomyskiego"
4.4. Wnioski
4.5. Zestawienie rysunków, tabel i wykresów

Zako�czenie

Spis tabel, rysunków i wykresów

Wykaz �róde� i literatury

Cena publikacji

51,00 PLN

Teraz w promocji 30,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt