Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom II)

Informacje o publikacji

Autorzy: Leszek Wi�niewski (autor artykułu), Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Joanna Taczkowska-Olszewska (autor artykułu), Patrycja Szcze�niak (autor artykułu), Jacek Sobczak (autor artykułu), Witold Sobczak (autor artykułu), Daria Katarzyna Pary�a (autor artykułu), Paulina Olechowska (autor artykułu), Adam G�rski (autor artykułu), Katarzyna Filutowska (autor artykułu), Agnieszka Demczuk (autor artykułu), Celina Che�kowska (autor artykułu), Wojciech Adamczyk (autor artykułu), Jacek Sobczak (redaktor publikacji), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji), Ryszard Kowalczyk (redaktor publikacji)
Kategoria: MEDIA
Ilość stron: 252
Numer ISBN: 978-83-62625-44-4

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Jacek SOBCZAK
Witold SOBCZAK
Krytyka osób pe�ni�cych funkcj� publiczn� a kontratyp znies�awienia

Agnieszka DEMCZUK
Media vs. w�adze lokalne - prawne granice krytyki politycznej i praktyka naruszaj�ca w Polsce po 1989 r.

Wojciech ADAMCZYK
Przysz�o�� prasy lokalnej w „epoce �mierci gazet”

Paulina M. WI�NIEWSKA
Sytuacja kobiet w Polsce i w Niemczech.
Analiza zagadnienia w �rodkach komunikacji spo�ecznej

Katarzyna FILUTOWSKA
Wolno�� (s�owa) w internecie a status rzeczywisto�ci wirtualnej

Joanna TACZKOWSKA
Dyskryminacja religijna jako forma nadu�ycia wolno�ci wypowiedzi

Paulina OLECHOWSKA
Media drukowane niemieckiego koncernu Axel Springer w pierwszej dekadzie XXI wieku

Patrycja SZCZE�NIAK
Rola s�u�b socjalnych w �yciu spo�ecznym i jej odzwierciedlenie w polskich mediach

Paulina M. WI�NIEWSKA
Mi�dzy etyk�, etosem, immunitetem a bezkarno�ci�

Celina CHE�KOWSKA
Zak�ady poprawcze w Polsce. Analiza zagadnienia z kilku perspektyw badawczych

Adam GÓRSKI
Ochrona w�asno�ci intelektualnej - atrybut innowacyjno�ci i zaw�aszczania wiedzy

Daria K. PARY�A
O idei spo�ecze�stwa obywatelskiego

 

Leszek WI�NIEWSKI
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 15 latach od jej uchwalenia

NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

55,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt