Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Etyka w mediach vol. 10. Media - polityka - spo�ecze�stwo

Informacje o publikacji

Autorzy: Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Dominika Tr�bacz (autor artykułu), Daria Katarzyna Pary�a (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (autor artykułu), Anna G�balska (autor artykułu), Jacek Sobczak (redaktor publikacji), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: ETYKA W MEDIACH
Ilość stron: 106
Numer ISBN: 978-83-62625-30-7

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

WPROWADZENIE [W. Machura]

Paulina Maria WI�NIEWSKA
�e�skie formy gramatyczne jako wyraz ideologii feministycznej w �rodkach spo�ecznej komunikacji

Dominika TR�BACZ
Kulturowy i medialny wizerunek osób niepe�nosprawnych

Anna G�BALSKA
Wp�yw mediów na kszta�towanie si� postaw, osobowo�ci i relacji pomi�dzy cz�onkami rodziny. Zasadnicze problemy i mo�liwo�ci ich rozwi�zania

Paulina Maria WI�NIEWSKA
Zagro�enia zwi�zane ze stanowiskiem pracy nauczyciela w polskiej szkole w �rodkach komunikacji spo�ecznej online

Daria PARY�A
Oblicza brandingu

Publikacje Wydawnictwa Naukowego SCRIPTORIUM, wydane w latach: 20010-2012

NOTY O AUTORACH

Spisy tre�ci wszystkich dotychczasowych wyda� Etyki w mediach

Cena publikacji

40,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt