Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

LITERATURA

Mimo wszystko. Felietony 2007-2012
fragment publikacji: Gen autodestrukcji Obok wielu wad trzeciej Rzeczpospolitej, wad� najwi�ksz� jest to, �e jej stan móg�by nasun��...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Sienkiewicza talent i intuicja. Studia i szkice
SPIS TRESCI Od autorki Rozdzia� I.Melodramat: wokó� powie�ci Na marneHistorie mi�osneObrazy mi�o�ci Rozdzia� II.Powie�� awanturniczo-wojenna:...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Marginalia i obrze�a. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939-1945 (oprawa twarda)
Pami�ci El�biety Wajdy-Wo�niakowskiej (1950-2009)oraz prze�ytych wspólnie 33 lat i 3 dni Autor ksi��eczki winien jest serdeczne podzi�kowania...
Cena: 62,00 PLN
więcej...
Mi�dzy melodramatem a egzotyk�. Konwencje literatury popularnej w tw�rczo��i Henryka Sienkiewicza
SPIS TRE�CI Wst�p Rozdzia� 1.Na marne jako pierwsza próba melodramatyczna Henryka Sienkiewicza1.1. Historia prawdziwej mi�o�ci1.2. Historia nieszcz�liwej...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Marginalia i obrze�a. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939-1945
Pami�ci El�biety Wajdy-Wo�niakowskiej (1950-2009)oraz prze�ytych wspólnie 33 lat i 3 dni Spis tre�ci Od autoraO wolno�� Tadeusza Ulewicza...
Cena: 49,60 PLN
więcej...
Sarmatyzm a wsp�czesno�� na kanwie
SPIS TRE�CI Wst�p Rozdzia� I.Sarmatyzm - kultura, ideologia czy nurt w literaturze polskiej?Definicje terminu sarmatyzm w literaturze Rozdzia� II.Polska...
Cena: 48,90 PLN
więcej...
P�noc - Po�udnie. Dwa oblicza mi�o�ci w utworach Henryka Sienkiewicza, Adrianna Adamek-�wiechowska
Ze Wst�pu Przedmiotem ksia�ki jest analiza i interpretacja obrazów mi�o�ci w �wiatach przedstawionych w wi�kszo�ci utworów Henryka...
Cena: 58,70 PLN
więcej...
Recepcja muzyki romantycznej w literaturze XIX wieku, Magdalena Broniecka
Ze WST�PU:Studiowanie literackiej recepcji dzie� muzycznych pozwoli�o zauwa�y�, i� XIX-wieczni arty�ci, opisuj�cy �ycie muzyczne swoich czasów,...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt