Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

SPOŁECZEŃSTWO

Rozmowy o meritum
Od autoraKsi��ka sk�ada si� z trzech cz�ci.Cz�� pierwsza, zatytu�owana „Gdzie jeste�my, dok�d zmierzamy”, to rozwa�ania o dzisiejszym...
Cena: 44,00 PLN
więcej...
System pomocy spo�ecznej w krajach Unii Europejskiej na przyk�adzie Polski i Niemiec (The system of social welfare in member countries of the European Union based on Polish and German)
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Rozdzia� I. GENEZA I EWOLUCJA POMOCY SPO�ECZNEJ W EUROPIE1.1. Europeizacja pomocy spo�ecznej1.2. Modele socjalne w pa�stwach...
Cena: 48,20 PLN
więcej...
Wielodzietno�� we wsp�czesnych rodzinach polskich (Large families in contemporary Poland), Elwira Anna Bonis�awska
Ze Wst�pu:Warunki gospodarki wolnorynkowej czyni� trudnym zadaniem utrzymanie licznej rodziny.W okresie transformacji spo�eczno-ustrojowej w Polsce skala i...
Cena: 39,90 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt