Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

ETYKA W MEDIACH

Etyka w mediach vol. 10. Media - polityka - spo�ecze�stwo
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE [W. Machura] Paulina Maria WI�NIEWSKA�e�skie formy gramatyczne jako wyraz ideologii feministycznej w �rodkach spo�ecznej komunikacji Dominika...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 9. Dziennikarstwo wobec wyzwa� wsp�czesno�ci
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Ryszard KOWALCZYKProblemy i dobre praktyki komunikowania spo�ecznego. Refleksje pragmatyczno-etyczne Kamil SZPYTEtyka w dziennikarstwie...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 8. Kodyfikacja czy modyfikacja norm?, Witold Tomasz Machura, Jacek Sobczak
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKAManipulacja w mediach i poprzez media - analiza postaw dziennikarzy i reakcji ze strony prawa Pawe� CZARNECKIDeontologia...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 7. �wiat norm a codzienno��, Witold Tomasz Machura
SPIS TRE�CI Wprowadzenie [Witold MACHURA] Daria PARY�APsychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej Robert GROCHOWSKIEuropejskie prawo i bezprawie na...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 6. Media odzwierciedleniem rzeczywisto�ci?, Witold Tomasz Machura
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Leszek WI�NIEWSKILiberum veto w sprawie wieszania krzy�y w szkole? Elwira Anna BONIS�AWSKAKatastrofa pod Smole�skiem 2010 -...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 5. Nowe media - stare idee..., Witold Tomasz Machura
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Kinga MACHOWICZEtyczny aspekt wolno�ci wypowiedzi w �wietle praktyki S�du Najwy�szego Katarzyna WITKOWSKA-ROZPARACzy w demokracji...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 4. Cz�owiek jako podmiot norm i warto�ci, Witold Tomasz Machura
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Leszek WI�NIEWSKIRealizacja w praktyce konstytucyjnych wolno�ci i praw jednostki Barbara MAZURKIEWICZPolityk w internecie czyli...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 3. Wok� zagadnie� normatywnych, Witold Tomasz Machura
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Leszek WI�NIEWSKIZa�o�enia doktrynalne konstytucyjnego statusu jednostki w pa�stwie. Aksjologia za�o�e� Konstytucji RP Adam...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 2. Religie w kontekstach i podtekstach, Witold Tomasz Machura
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Mateusz BIECZY�SKIO religii, prawie kanonicznym i wizerunkach Jacek SOBCZAKCzy istnieje islamskie zagro�enie dla Unii Europejskiej? Paulina...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 1. Wybrane problemy teorii i praktyki, Ryszard Kowalczyk, Witold Tomasz Machura
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Jacek SOBCZAKManowce i z�udzenia normatywnej etyki dziennikarskiej Barbara ENDERTwórczo�� a samokreacja. Warto�� sposobem...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt