Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

FILOZOFIA

Z�o w filozofii Gabriela Marcela
Ze Wst�pu:(...)Ka�dy cz�owiek odpowiada za swoje czyny, mo�emy nasze dzia�ania kategoryzowa� (ocenia�). Kategoryzacji dokonuje si� na podstawie obowi�zuj�cych,...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Filozofia staro�ytna - subiektywny przewodnik
Czy Tales z Miletu zna� si� na sztuce inwestowania? Co ��czy Zenona z Elei z teori� wzgl�dno�ci Einsteina? Czy Platon czyta� Bibli�? Co doktor...
Cena: 50,50 PLN
więcej...
Szama�ska geneza idei odkupienia i ofiary. Wk�ad Wac�awa Sieroszewskiego (1858-1945) do antropologii religii
Spis tre�ci I. WPROWADZENIE.WAC�AW SIEROSZEWSKI I JEGO KONCEPCJEW DZIEDZINIE ANTROPOLOGII RELIGII II. TEORIA SZAMANIZMU PIERWOTNEGO1. Definicja szamanizmu...
Cena: 48,18 PLN
więcej...
Zrozumie� z�o w ?Mistrzu i Ma�gorzacie? Michai�a Bu�hakowa
SPIS TRE�CI WYKAZ SKRÓTÓW WST�P I. PROBLEM Z�A W MY�LI TEOLOGICZNEJ1. Biblijne �ród�a z�a2. Z�o jako problem moralny w nauczaniu...
Cena: 46,40 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt