Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

PRAWO

Paserstwa skarbowe w polskim prawie karnym skarbowym
Uwaga! Ksi��ka dost�pna tak�e w oprawie mi�kkiej! Spis tre�ci Wykaz skrótówWst�pRozdzia� I. Paserstwo skarbowe – historia...
Cena: 74,00 PLN
więcej...
Orzecznictwo s�dowe jako �r�d�o prawa. Ksi�ga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi
publikacja tylko w oprawie twardej   Spis tre�ci Profesor Jacek Sobczak. Przegl�d twórczo�ci naukowejSpis publikacji profesora Jacka Sobczaka...
Cena: 70,00 PLN
więcej...
Jawno�� �ycia publicznego
Spis tre�ci TRANSPARENTNO�� �YCIA PUBLICZNEGOWies�aw Jasi�skiRola sygnalistów w obrocie gospodarczymJacek SobczakOchrona tajemnic zawodowych...
Cena: 62,00 PLN
więcej...
"O stabilno�� kodeksu karnego w �wietle reali�w". Ksi�ga Jubileuszowa Profesora Stanis�awa Hoca - t. II
publikacja w oprawie twardej Spis tre�ci Prace dedykowane prof. dr hab. Stanis�awowi HocowiMarek J. LubelskiSpór o dyrektyw� wiod�c� wymierzania...
Cena: 70,00 PLN
więcej...
"O stabilno�� kodeksu karnego w �wietle reali�w". Ksi�ga Jubileuszowa Profesora Stanis�awa Hoca - t. I
publikacja w oprawie twardej Spis tre�ci Profesor Stanis�aw Hoc: cz�owiek nauki, prawnik, praktyk, nauczyciel akademickiWykaz osi�gni�� Profesora...
Cena: 74,00 PLN
więcej...
Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym
publikacja w oprawie twardejSpis tre�ciOgólnopolska Konferencja Naukowa „Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym”, Opole, 22 lutego 2018...
Cena: 100,00 PLN
więcej...
Przest�pstwo brania udzia�u w zorganizowanej grupie albo zwi�zku przest�pczym w polskim kodeksie karnym
Spis tre�ciWprowadzenieRozdzia� 1Rys historyczny1.1. Penalizacja zorganizowanych form dzia�alno�ci przest�pczej w ustawodawstwie pa�stw zaborczych1.2....
Cena: 89,00 PLN
więcej...
Odpowiedzialno�� dyscyplinarna nauczycieli akademickich, student�w i doktorant�w. Zbi�r akt�w prawnych i orzecznictwa
Z recenzji wydawniczej:Recenzowana praca ma merytorycznie nowatorski charakter, nie istnieje bowiem w dotychczasowym dorobku pi�miennictwa prawniczego �adne...
Cena: 50,00 PLN
więcej...
Sprawstwo kierownicze i inne szczeg�lne postacie sprawstwa w polskim prawie karnym
SPIS TRE�CI   Wst�pRozdzia� I.Problem wyodr�bnienia szczególnych postaci sprawstwa w polskim prawie karnym, ze szczególnym uwzgl�dnieniem...
Cena: 80,00 PLN
więcej...
Przest�pstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1997 roku. Analiza dogmatyczno-prawna i empiryczna
SPIS TRE�CI WST�P     Cz�� pierwsza     Rozdzia� I.Przest�pstwo paserstwa w Polsce XX wieku - uj�cie historyczne Rozdzia�...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Prawo w turystyce. Klauzule niedozwolone w umowach o us�ugi turystyczne. Tourism law. Abusive clauses in the law of consumer contracts
SPIS TRE�CI   Wykaz skrótów u�ytych w publikacji Wst�p   I. Metodologiczne podstawy bada� 1.1. Cele i problematyka bada� 1.2....
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Prawo i etyka reklamy
SPIS TRE�CI   Wykaz skrótów   Wst�p   Rozdzia� I. Reklama jako zjawisko spo�eczne 1. Historia reklamy 2. Definicje...
Cena: 77,00 PLN
więcej...
Kara ograniczenia wolno�ci w �wietle nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego
(stan prawny na 22 marca 2013 r.) Spis tre�ci Wst�p I. ROZWA�ANIA NAD TRE�CI� KARY OGRANICZENIA WOLNO�CI1. Tre�� kary ograniczenia wolno�ci...
Cena: 60,00 PLN
Teraz w promocji 20,00 PLN
więcej...
Poj�cie sztuki w niemieckiej literaturze prawniczej i orzecznictwie Niemieckiego S�du Konstytucyjnego (Der Kunstbegriff in der juristischen Literatur und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht)
Wydanie w  w j�z. polskim i niemieckim!   Spis tre�ci PRZEDMOWAI. WPROWADZENIE1. Zarys problemu2. Cel i systematyka pracyII. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE...
Cena: 62,00 PLN
więcej...
Prawne aspekty funkcjonowania wsp�lnoty mieszkaniowej. Poradnik
SPIS TRE�CI Wst�pWykaz skrótów I. PRAWA I OBOWI�ZKI W�A�CICIELI LOKALI1. Poj�cie wspólnoty mieszkaniowej2. Koszty nieruchomo�ci...
Cena: 33,00 PLN
więcej...
Wymiar sprawiedliwo�ci a media
SPIS TRE�CI Wst�p [J. Sobczak] Marlena WachDziennikarze a s�dy Jacek SobczakRelacje z procesów s�dowych a obowi�zek powstrzymania si� od formu�owania...
Cena: 55,00 PLN
Teraz w promocji 40,00 PLN
więcej...
Pod�eganie do zab�jstwa nowonarodzonego dziecka. Wsp�czesne aspekty prawa karnego i kryminologii (Incitement to the murder of newborn child. Modern aspects of criminal law and criminology)
Spis tre�ci WprowadzenieI. Kryminologia - uwagi wprowadzaj�ce1.1. Podstawowe poj�cia - przest�pczo��, przest�pstwo i przest�pca (uwagi ogólne)1.2....
Cena: 50,00 PLN
więcej...
Wolno�� wyra�ania pogl�d�w w kontrowersyjnej reklamie zewn�trznej a prawa cz�owieka
Spis tre�ci Wst�p Rozdzia� I. Poj�cie i funkcje reklamy jako formy komunikacji1.1. Reklama w ró�nych uj�ciach definicyjnych1.2. Cele i funkcje...
Cena: 49,95 PLN
więcej...
Teorie dyskursu prawniczego w niemieckiej filozofii prawa na przyk�adzie koncepcji J�rgena Habermasa, Karla Otto Apla oraz Roberta Alexego, Mateusz Maria Bieczy�ski
Z Wprowadzenia:G�ównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie trzech koncepcji dyskursu praktycznego, powsta�ych na gruncie niemieckiej ? lozo? i...
Cena: 56,00 PLN
więcej...
Granice prawne i etyczne reklamy w ustawodawstwie krajowym i europejskim (oprawa mi�kka), Robert Grochowski
POS�OWIE Przekaz reklamowy to przede wszystkim forma dzia�a� marketingowych, umo�liwiaj�ca poinformowanie potencjalnego konsumenta o towarze, jego zaletach...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt