Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

kwartalnik MEDIA I MEDIOZNAWSTWO

Media i medioznawstwo nr 4 (16/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI   Stanis�aw NOWICKIRozmiary zainteresowania korzystaniem z e-wyda� dzienników (p�atnych) w 2014 r. (na podstawie materia�ów...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3 (15/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI Anna LATOSPromoting Welsh Language and Culture within the New Media Literacy Programme from the Multicultural Perspective in CommunicationRADIOKinga...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2 (14/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI Marcin JURZYSTAWp�yw mediów na �wiadomo�� spo�eczno polityczn� m�odzie�y SYSTEMY MEDIALNELidia PokrzyckaRola prasy lokalnej...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 (13/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI     Maria GO�DA-SOBCZAKWolno�� korzystania z dóbr kultury i wolno�� bada� naukowychMEDIA A PRAWOWojciech LISGwarancyjny...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3-4 (11-12/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI Wspomnienie o Piotrze Bielawskim [W. Machura] Patrycja PELCRetoryka nadzwyczajno�ci - rozwa�ania wst�pne MEDIA A PRAWOMaria GO�DA-SOBCZAKOchrona...
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2(10/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI TELEWIZJAWitold MACHURAOferta reklamowa o�rodka TVP w Opolu na tle ofert wybranych o�rodków regionalnych TVP (1) PRASAJoanna WITEK„Gazeta...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 (9/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI  WOKÓ� ZJAWISKA (NAZYWANEGO) „GENDER” Barbara BOGACKAThe role of media in shaping gender and sexual identityPaulina Maria...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 4 (8/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI Adam GÓRSKIWiedza - atrybut spo�ecze�stwa informacyjnego REKLAMA A MEDIAWioletta STEFANIAKAnaliza perswazyjnych �rodków j�zykowych...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3 (7/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI   Ma�gorzata GIERWAZIK Usytuowanie prawne rzecznika prasowego w urz�dach organów administracji pa�stwowej - zbiór uwag   ZAGRANICZNE...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2(6/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI Joanna TACZKOWSKADerogacja prawdy jako dobra prawnie chronionego na przyk�adzie regulacji prawa prasowego POLSKI SYSTEM MEDIALNYMagdalena BORUCKAZaanga�owani?...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Media i Medioznawstwo nr 1(5/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI Wojciech D�BRÓWKAWolno�� mediów w nauce Ko�cio�a katolickiego w uj�ciu normatywnym POLSKI SYSTEM MEDIALNYWitold T. MACHURANewsletter...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 4 z 2011 r.
SPIS TRE�CI Piotr BIELAWSKI, Katarzyna GIERE�O-KLIMASZEWSKAUstawa o zadaniach publicznych w dziedzinie us�ug medialnych - analiza i komentarz ZAGRANICZNE...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3 z 2011 r.
SPIS TRE�CI   Izabela �UKOWSKANowe media a komunikacja masowa Mateusz M. BIECZY�SKISztuka. Emocja. Konsumpcja Anna G�BALSKARodzina w dobie przemian....
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2 z 2011 r.
SPIS TRE�CI Piotr BIELAWSKI„Czwarta w�adza” w Polsce - �rodowisko dziennikarskie a scena polityczna MEDIA LOKALNEZbigniew KOSIOROWSKILokalno��...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 z 2011 r., , Piotr Bielawski, Krzysztof Flasi�ski, Maciej Krzysztoszek, Witold Tomasz Machura, Andrzej Ostrowski, Daria Katarzyna Pary�a, Anna Sakalouskaya, Jacek Sobczak, Katarzyna Su�, Paulina Maria Wi�niewska, Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
SPIS TRE�CI Wprowadzenie [J. Sobczak] STUDIUMAnna SAKALOUSKAYACharakterystyka werbalna prezydenta Bia�orusi, A. �ukaszenki: ocena wizerunku poprzez analiz�...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt