Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

KULTURA

Czasopisma regionalistyczne w Wielkopolsce w latach 1945-2012 (t. II)
SPIS TRE�CI ROZDZIA� IV.SEGMENT CZASOPISM REGIONALISTYCZNYCH W WIELKOPOLSCE PO 1989 ROKU4.1. Tendencje rozwojowe czasopi�miennictwa regionalistycznego w...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Szkice o kulturze i �rodkach spo�ecznego przekazu
Z Rozdzia�u II. Czy prawo do informacji jest prawem cz�owieka?(...)Prawo do informacji formalnie rzecz ujmuj�c nie zosta�o uj�te w katalogu praw cz�owieka....
Cena: 54,00 PLN
Teraz w promocji 40,00 PLN
więcej...
Wybrane aspekty dzia�alno�ci ZSMP w wojew�dztwie pozna�skim (1976-1986)
Spis tre�ciWprowadzenieI. GENEZA NURTU LEWICOWEGO W RUCHU M�ODZIE�OWYM NA ZIEMIACH POLSKICH1. Zwi�zki m�odzie�y w ówczesnym systemie spo�eczno-politycznym2....
Cena: 70,00 PLN
więcej...
Czasopisma regionalistyczne w Wielkopolsce w latach 1945-2012 (t. I)
SPIS TRE�CI Wst�pROZDZIA� I.CZASOPISMO REGIONALISTYCZNE - STATUS POJ�CIOWY, KATEGORIE I TYPY, ZADANIA I FUNKCJE1.1. Definiowanie czasopism regionalistycznych1.2....
Cena: 59,00 PLN
więcej...
Wok� "Melancholii" Jacka Malczewskiego`
Wprowadzenie„Melancholia“ Jacka Malczewskiego zajmuje w historii sztuki polskiej szczególne miejsce. W dotychczasowej literaturze naukowej z zakresu...
Cena: 50,00 PLN
więcej...
Muzyka Wojciecha Kilara w filmach Andrzeja Wajdy
SPIS TRE�CI Wst�p.Za�o�enia publikacji Rozdzia� I.Problematyka ogólna muzyki filmowej Rozdzia� II.Wojciech Kilar - zarys twórczo�ci...
Cena: 46,15 PLN
Teraz w promocji 22,00 PLN
więcej...
Stalinizm a powojenna kultura muzyczna w Polsce
SPIS TRE�CI WprowadzeniePrzedmiot i cel bada�Stan bada� nad kultur� muzyczn� w Polsce 1944-1956Za�o�enia metodologiczneUstalenia terminologiczneKonstrukcja...
Cena: 55,00 PLN
Teraz w promocji 49,50 PLN
więcej...
Dzia�alno�� Zwi�zku Kompozytor�w Polskich na tle sytuacji w kraju (1944-1956)
Spis tre�ci WPROWADZENIE ROZDZIA� I.SPO�ECZNO-POLITYCZNY KONTEKST ROZWOJU KULTURY MUZYCZNEJ W POLSCE 1944-1956 ROZDZIA� II.TWORZENIE PODSTAW IDEOLOGICZNYCH...
Cena: 42,65 PLN
więcej...
Polskie teksty punk rockowe w latach 1980-2007. Analiza problem�w zmiany politycznej, globalizacji i umasowienia kultury
SPIS TRE�CI Wst�p1. Teza i pytania pomocnicze2. Ramy czasowe i przestrzenne3. Budowa pracy4. Metodologia bada� Rozdzia� I.Punk a studia kulturowe1.1. Wst�p1.2....
Cena: 36,16 PLN
więcej...
Materia�y do historii kultury Wielkopolski (t. I), Mateusz Maria Bieczy�ski, Witold Tomasz Machura, Ewa Rzanna-Szczepaniak, Paulina Maria Wi�niewska
Marlena R. GAJOWIECKACharakterystyka wybranych toponimów i antroponimów w gminie Janowiec Wielkopolski i okolicy (The characterizaton of selected toponyms...
Cena: 44,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt