Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

Analiza zasob�w osobistych uczestnik�w szkolnego warsztatu mediacyjnego
SPIS TRE�CI Wst�pRozdzia� I.Profilaktyka w szkole1.1. Dwa oblicza profilaktyki1.2. Zasady prowadzenia oddzia�ywa� profilaktycznych1.3. Rówie�nicze...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Klimat szk� gimnazjalnych. Diagnoza weryfikacyjna programu ,,Mediacja w szkole?
SPIS TRE�CI WST�P Rozdzia� I.Pozycja gimnazjalisty w procesie oddzia�ywa� wychowawczych1.1. Historia gimnazjum1.2. Krytyczne podej�cie do funkcjonowania...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Zasady i normy wspierania rozwoju cz�owieka. Etyka dla psycholog�w i pedagog�w
SPIS TRE�CI Wst�p I. Antropologiczne podstawy etyki1.1. Ró�nica transcendentalna1.2. Niezmienna natura cz�owieka1.2.1. Wewn�trzne ukierunkowanie...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Rytmometryka. Wykorzystanie niskich d�wi�k�w w leczeniu dzieci MPD
Spis tre�ci   1. Lecznicze oddzia�ywanie muzyki2. Emocjonalne oddzia�ywanie muzyki3. Wybór materia�u muzycznego4. Natura d�wi�ku5. Drgania...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Cechy osobowo�ci a stres. Rezultaty bada� matek dzieci upo�ledzonych umys�owo
SPIS TRE�CI Wst�p Rozdzia� I. Stan dotychczasowych bada� prowadzonych nad osobowo�ciowymi uwarunkowaniami sposobów radzenia sobie ze stresem oraz...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Seks i seksualno�� w dobie ponowoczesno�ci, Kinga Wo�niak
SPIS TRE�CI  WST�P ROZDZIA� IPROBLEM UZALE�NIENIA OD SEKSU W �WIETLE WYBRANYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH1. Kierunek kulturowy2. Teorie ja�ni i to�samo�ci3....
Cena: 50,50 PLN
więcej...
Przedszkole i szko�a. Niekt�re aspekty problematyki badawczej (t. I), Karolina Cwynar, Paulina Maria Wi�niewska
Spis tre�ci KAROLINA CWYNARRehabilitacja dzieci niepe�nosprawnych pod wp�ywem wybranych form arteterapii w przedszkolu z oddzia�ami integracyjnymi PAULINA...
Cena: 48,66 PLN
więcej...
Wymiary emocji. Wybrane zagadnienia, Magdalena Bartoszak, Karolina Cwynar, Kinga Wo�niak
SPIS TRE�CI Karolina Cwynar  Empatyczne rozumienie innych ludzi a tendencje do zachowa� agresywnych uczniów klas pierwszych i trzecich Gimnazjum...
Cena: 50,80 PLN
więcej...
Potrzeby psychiczne cz�owieka a reklama, Katarzyna Nadolska
Ze Wst�pu:Któ� z nas nie wie czym jest reklama? Wed�ug s�ownika wyrazów obcych, reklam� nazwiemy ka�de rozpowszechnianie informacji o towarach...
Cena: 47,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt