Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Autorzy

�awniczak, Agata
Mgr filologii polskiej (specjalizacja radiowa) UAM. Od 1979 do 1994 roku dziennikarka publicznego radia w Poznaniu – Radia Merkury.Autorka wielu reporta�y,...
�liwi�ska, Beata
Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim. Pracownik Biblioteki Wydzia�u...
�ozi�ska, Danuta
SPIS ROZDZIA�ÓWDzieci�stwoNa progu doros�ego �yciaWojnaPrze�om - lata 1941-1942Szpital na P�ockiejPowstanie WarszawskieKapitulacjaI znów...
�ozi�ski, Krzysztof
ur. w 1948 r. w Warszawie, uko�czy� Liceum im. Tateusza Czackiego w Warszawie, studiowa� na wydzia�ach Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim....
�ukowska, Izabela
Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w Katedrze Teorii i Praktyki ...
�yszkiewicz, Katarzyna
Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Aktualnie magistrantka Wydzia�u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar...
Adamczyk, Wojciech
Doktor, absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Zak�adzie Dziennikarstwa Wydzia�u Nauk...
Adamek-�wiechowska, Adrianna
Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Gda�skiego, gdzie w Zak�adzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej przygotowuje rozpraw�...
Adamski, Andrzej ks.
Doktor teologii w zakresie teologii �rodków spo�ecznego przekazu (2007). Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie,...
Badetko, Alicja
Absolwentka WSD im. M. Wa�kowicza w Warszawie i Uniwersytetu Zielnogórskiego. Prac� doktorsk� na temat kabaretu na Górnym �l�sku w latach...
Baran, Dariusz
Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego...
Bartoszak, Magdalena
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiello�skiego, doktorantka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zainteresowania naukowe autorki: od psychologii spo�ecznej,...
Baszkowski, Adam
Adwokat, radca prawny, absolwent Wydzia�u Prawa UAM w Poznaniu. Negocjator i mediator oraz arbiter sta�ego S�du Arbitra�owego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej...
Bia�ek, Monika
Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gda�skiego. Naukowo zajmuje si� komunikacj� medialn�, ze szczególnym uwzgl�dnieniem przekazu radiowego.   Zawodowo...
Bia�y, Filip
Absolwent Wydzia�u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wspó�za�o�yciel i redaktor naczelny portalu politologicznego politeja.pl. Zainteresowania...
Bieczy�ski, Mateusz Maria
Doktor, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, a tak�e absolwent studiów doktoranckich...
Bielawski, Piotr
Doktor nauk ekonomicznych, mgr filologii polskiej. Absolwent Podyplomowego Polsko-Ameryka�skiego Studium Komunikacji Spo�ecznej w Organizacji i Zarz�dzaniu...
Bogacka, Barbara
Asystent w Zak�adzie Zarz�dzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu �l�skiego, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych...
Bonis�awska, Elwira Anna
Absolwentka Wydzia�u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (magister politologii w zakresie polityki spo�ecznej). Doktorantka na tym...
Broniecka, Magdalena
Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Wroc�awskiego. Z wykszta�cenia - historyk literatury, z zami�owania - ilustrator i copywriter. Specjalizuje...
Brzostek, Agnieszka
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego w Instytucie Prawa i Administracji Obronnej Wydzia�u Bezpiecze�stwa Narodowego...
Butkiewicz, Magdalena
Absolwentka i doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego w Warszawie. Aktualnie - pod kierunkiem...
Cendrowska, Monika
Absolwentka Uniwersytetu Wroc�awskiego - Wydzia� Prawa i Administracji oraz doktorantka na tym Uniwersytecie (na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Ponadto...
Che�kowska, Celina
Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu (u prof. UAM dr hab. Edwarda Jeli�skiego).Wychowawca w...
Chojnacki, Marek
Studiowa� kulturoznawstwo i re�yseri�, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa UAM.Zajmuje si� analiz�...
Citko, Ma�gorzata Karolina
Absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz stosunków mi�dzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie. Doktorantka z literatury japo�skiej...
Cwynar, Karolina
Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Opolskiego) i terapeuta zaj�ciowy (absolwentka Dolno�l�skiej Szko�y Wy�szej we Wroc�awiu). Autorka tekstów...
Czarnecki, Pawe�
Profesor dr hab. Filozof, etyk i pedagog. Zatrudniony na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w Wy�szej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej...
Czyrnek, Aida
Absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierunek: filozofia), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia podyplomowe: praktyczna psychologia...
D�br�wka, Wojciech
Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje si� w polskim systemie medialnym. Wcze�niej zwi�zany z mediami...
D�browska, Anna Justyna
Doktorantka na Wydziale Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie, magister edukacji medialnej Wydzia�u Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (dla potrzeb pracy dyplomowej...
Demczuk, Agnieszka
Doktor nauk o polityce, absolwentka Wydzia�u Politologii oraz Wydzia�u Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie. W latach 2004-2008...
Dmitruk, Paulina Maria
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu �ódzkiego (specjalizacja: dziennikarstwo oraz kody komunikacji spo�ecznej). Sko�czy�a równie�...
Dolska, Anna
Absolwentka Wydzia�u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, dziennikarka i redaktor m.in.: „Expressu Pozna�skiego”, „Gazety Pozna�skiej”,...
Dro�d�, Micha�
Profesor filozoii, teorii mediów i komunikacji spo�ecznej, teologii mediów, redaktor, doktor filozofii, doktor habilitowany nauk humanistycznych...
Drogowska, Jolanta
Doradca zawodowy, pedagog pracy. Uko�czy�a Wy�sz� Szko�� Pedagogiczn� TWP w Warszawie. Jest certyfikowanym trenerem treningów grupowych...
Dul�ba, �ukasz
Absolwent politologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, wspó�pracownik PAP. Aktualnie przygotowuje rozpraw� doktorsk� z zakresu historii...
Filutowska, Katarzyna
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.W 2006 roku obroni�a na Uniwersytecie Warszawskim prac� doktorsk�, za któr� otrzyma�a nagrod�...
Flasi�ski, Krzysztof
Absolwent Uniwersytetu Szczeci�skiego, asystent w Zak�adzie Mediów i Komunikowania w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczeci�skiego...
Fleszer, Dorota
Absolwentka Wydzia�u Prawa i Administracji Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach, pracownik Wy�szej Szko�y Zarz�dzania i Administracji w Opolu. Zajmuje...
G�balska, Anna
Doktorantka teologii w zakresie teologii �rodków spo�ecznego przekazu (od 2009 r.) Absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie...
G�rski, Adam
(1924-2022) Prof. dr hab. in�., emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczeci�skiego, wyk�adowca UAM, WSZiB i Politechniki w Ilmenau (Institut für...
Gajowiecka, Marlena
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyska�a w 2012 roku tytu� magistra. Kszta�ci si� na studiach podyplomowych w zakresie wychowania...
Gawliczek, Patrycja
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie �l�skim w Katowicach.Uko�czy�a równie� studia podyplomowe na kierunku: reklama, public relations...
Giere�o-Klimaszewska, Katarzyna
Politolog, medioznawca, wyk�adowca, dziennikarz. By�a wspó�w�a�cicielk� pierwszej w Polsce firmy skupiaj�cej dziennikarzy-freelancerów...
Gierwazik, Ma�gorzata
Doktor nauk spo�ecznych w dziedzinie nauk o polityce i administracji. Absolwentka Wydzia�u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama...
Gmerek, Maria
Doktor nauk spo�ecznych, medioznawca, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wroc�awskiego, specjalista ds. programowych Biura Krajowej Rady Radiofonii...
Go�da-Sobczak, Maria
Prawnik i politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Zak�adzie Kultury Zachodnioeuropejskiej w Instytucie Kultury Europejskiej...
Grochowski, Robert
Doktor nauk humanistycznych z zakresu politologii, filozof. Uko�czy� równie� studia podyplomowe w zakresie reklamy i promocji w INPiD UAM w Poznaniu.Aktualnie...
Gw�d�, Sandra
Po uko�czeniu III Liceum Ogólnokszta�c�cego im. C. K. Norwida w B�dzinie podj�a studia politologiczne na Uniwersytecie Opolskim. W 2012 roku broni�c...
Hoc, Stanis�aw
Absolwent Wydzia�u Prawa Uniwersytetu Wroc�awskiego, na tej samej uczelni otrzymuje tak�e stopie� naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa pod tytu�em...
Hordecki, Bartosz
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania...
Jak�bowski, Rafa� "Jak�b"
Absolwent Wy�szej Szko�y Teologiczno-Humanistycznej im. Micha�a Beliny-Czechowskiego w Podkowie Le�nej (Instytut Dziennikarstwa w Tychach).Na co dzie�...
Janiga, Wioleta
Doktorantka na Uniwersytecie Opolskim. Z wykszta�cenia pedagog. Jej zainteresowania naukowe koncentruj� si� wokó� historii powojennej o�wiaty...
Janowski, Zbigniew
Dziennikarz, publicysta, animator kultury, mi�o�nik poezji. Z wykszta�cenia filolog (absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim), a tak�e...
Jarnecki, Micha�
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ko�ca lat lat 90. ubieg�ego wieku pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.W 2012...
Jasi�ska-Mrukot, Jolanta
Absolwentka Wydzia�u Nauk Politycznych i Spo�ecznych Uniwersytetu Wroc�awskiego, aktualnie doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Wydzia� Kulturoznawstwa). Ca�e...
Jasku�a, Lidia K.
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa...
Jastrun, Tomasz
Pisarz, dziennikarz, krytyk literacki. Od roku 1977 zwi�zany z drugim obiegiem wydawniczym: wspó�pracownik Oficyny Wydawniczej NOWA. W stanie wojennym...
Jonczek, Joanna
Absolwentka Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczeci�skiego, adiunkt w Zak�adzie Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego w Instytucie Politologii...
Jurzysta, Marcin
Politolog, doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel wiedzy o spo�ecze�stwie w Zespole Szkó� w Czudcu. Wspó�pracuje równie� z Instytutem...
Kaczmarek-�liwi�ska, Monika
Doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska na temat Internet PR polskich przedsi�biorstw), adiunkt Instytutu Neofilologii i Komunikacji Spo�ecznej Politechniki...
Kakareko, Ksenia
Absolwentka Wydzia�u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka. Jej badania koncentruj� si� wokó�...
Kalemba, Anna
Z wykszta�cenia rosjoznawca (Uniwersytet Jagiello�ski) z zaci�ciem ekonomicznym (absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).Aktualnuie piastuje stanowisko...
Kansy, Andrzej
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydzia� Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), adiunkt w Szkole Wy�szej im....
Kapla, Pawe�
Politolog, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warmi�sko-Mazurskim w Olsztynie.Zainteresowania naukowe koncentruje w kr�gu koncepcji s�abych...
Kawula-Kubiak, Agnieszka
Uko�czy�a polonistyk� na Uniwersytecie Gda�skim. Na studiach rozpocz�a wspó�prac� z Radiem Gda�sk, gdzie zakocha�a si� w d�wi�ku i...
Ko�, Natalia Katarzyna
Absolwentka Wydzia�u Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie (specjalno�� naukowa: dziennikarstwo i komunikacja spo�eczna). Autorka...
Konopacka, Sylwia
Doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego oraz absolwentka Edukacji Medialn� na Akademii...
Kopacz, Olga
Absolwentka Wy�szej Szko�y Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Le�nej
Kosi�ska, Agata
Absolwentka turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz Athlone Institute of Technology na kierunku Business in Front...
Kosiorowski, Zbigniew
Profesor Zachodniopomorskiej Szko�y Biznesu w Szczecinie.Pisarz (SPP), dziennikarz (SDP), autor 16. ksi��ek, w tym monografii: Radiofonia publiczna (1999)...
Kowalczyk, Ryszard
Profesor na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu (kier. Zak�adu Dziennikarstwa) oraz w Szkole Wy�szej Psychologii Spo�ecznej w Warszawie.   Autor...
Kowalkowski, Janusz Piotr
Muzyk, muzykoterapeuta, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w �odzi, Archidiezezjalnego Wy�szego Studium Organistowskiego we Wroc�awiu, Wojskowej Szko�y...
Krajewski, Andrzej
Dziennikarz, korespondent TVP i PR w Waszyngtonie (1990-1994), redaktor naczelny „Przegl�du Reader's Digest” (1994-2001), wiceprezes Stowarzyszenia...
Krukowska, Magdalena
Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarz�dzaniu. Zajmuje si� tematyk� pomiaru odpowiedzialno�ci spo�ecznej przedsi�biorstw oraz uwzgl�dnianiem czynników...
Krzysztoszek, Maciej
Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje si�...
Kub�w, Stefan
Studia bibliotekoznawcze uko�czy� w 1970 r. na Uniwersytecie Wroc�awskim (im. B. Bieruta), doktorat w 1978 r. na Uniwersytecie Gda�skim. Wyk�adowca na...
Kucz, Zbigniew
Absolwent Wydzia�u Filologicznego Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach. Autor kilku opowiada� nie opublikowanych, cz�onek ZAiKS-u. Od 1974 r. do dzi�...
Kuczy�ski, Waldemar
Ekonomista, publicysta, polityk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1966 usuni�ty z PZPR (cz�onek od 1959 r.) i z asystentury na UW. Dzia�acz...
Kujawa, Karol
Doktor nauk humanistycznych. Stypendysta m.in. Fundacji Ko�ciuszkowskiej w Center for Russian and East European Studies na Uniwersytecie w Pittsburghu (USA).Pracowa�...
Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka
Historyk literatury. Interesuje si� kodami estetycznymi i antropologi� codzienno�ci, wpisanymi w literatur� polskiego pozytywizmu. Zajmuje si� opisywaniem...
Kurianiuk, Krzysztof
Doktorant w Katedrze Teorii i Praktyki Radiowej Instytutu Socjologii KUL.Od 32 lat pracuje w Polskim Radiu Bia�ystok
Laskowska, Ma�gorzata
Doktor, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego w Warszawie. Autorka ksi��ki...
Latos, Anna
Asystent w Zak�adzie Zarz�dzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wydzia�u Radia i Telewizji im. K. Kie�lowskiego na Uniwersytecie...
Lewicka-Zelent, Agnieszka
Absolwentka Wydzia�u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna o specjalno�ciach: tyflopedagogika,...
Lis, Wojciech
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Wydzia� Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Katolicki Uniwersytet...
Ma�ecki-Tepicht, Stefan
Doktor nauk ekonomicznych, doradca w rz�dzie Tadeusza Mazowieckiego. Autor publikacji ekonomicznych w "�yciu Gospodarczym" w latach 1990-1995 i "Nowym �yciu...
Machowicz, Kinga
Doktor nauk prawnych (UMCS), adiunkt Wydzia�u Nauk Spo�ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II.   Autorka monografii Ochrona praw...
Machura, Witold Tomasz
Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UAM w Poznaniu (dzi� Wydzia� Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). Cz�onek-za�o�yciel Polskiego Towarzystwa Naukowego...
Maj, Ewa
Uko�czy�a dziennikarstwo na Uniwersytecie �l�skim, pracowa�a w wielu redakcjach prasowych, Radio Katowice oraz w TVS Silesia. Wyk�adowca w Wy�szej...
Majchrzak, Krystian
Absolwent zarz�dzania i marketingu w Wy�szej Szko�y Biznesu - National-Louis University w Nowym S�czu. Stara si� ��czy� dwie dziedziny: finanse -...
Marciniak, Ma�gorzata
Doktor nauk prawnych.Ma�gorzata Marciniak jest wyk�adowc� na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu...
Mas�owska, Ewa Jadwiga
J�zykoznawca, autorka prac naukowych z zakresu lingwistyki (g�ównie etnolingwistyki) oraz opracowa� dotycz�cych j�zykowego obrazu �wiata i ekspresji...
Materowicz, Agata
Artysta plastyk, ilustrator, designer i projektant. Cz�onkini Zwi�zku Artystów Plastyków Polska Sztuka U�ytkowa. Laureatka srebrnego medalu na...
Mazurkiewicz, Barbara Maria
Z wykszta�cenia historyk (Wydzia� Humanistyczny UMCS), politolog (Wydzia� Dziennikarstwa i Komunikacji Spo�ecznej na Wydziale Politologii UMCS) oraz absolwentka...
Mesjasz, Micha�
Doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Filologii Polskiej Wydzia�u Filologicznego Uniwersytetu Wroc�awskiego, gdzie uko�czy� specjalno�� folklor,...
Mucha, Dariusz
Doktor nauk prawnych, odby� aplikacj� s�dow� w okr�gu S�du Okr�gowego w Opolu zako�czon� z�o�eniem egzaminu s�dziowskiego.Wpisany na list�...
Nadolska, Katarzyna
Absolwentka Wy�szej Szko�y Kultury Spo�ecznej i Medialnej w Toruniu (specjalizacja: dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne), Uniwersytetu Warszawskiego...
Napiera�a, Pawe�
Uko�czy� studia magisterskie z zakresu historii sztuki (UAM 2011 r.) oraz konserwacj� zabytków (Akademia Sztuk Wizualnych, Pozna�, 2004 r.). Od 2008...
Natzke-Kruszy�ski, Rafa�
Z wykszta�cenia politolog, z zami�owania i zawodu �eglarz i publicysta. Dzia�a� w toru�skim czasopi�mie "Immunitet", w Radio "Sfera", magazynie...
Niemirowski, Tomasz
Absolwent KUL, wyk�adowca filozofii oraz etyki zawodowej dla studentów pedagogiki i psychologii w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autor...
Nowicki, Stanis�aw
Socjolog, analityk i badacz rynku mediów ze szczególnym uwzgl�dnieniem prasy drukowanej -przez wi�kszo�� �ycia zawodowego (38 lat)...
Nowikowska, Monika
Doktor nauk prawnych w dyscyplinie: prawo prasowe, prawo w�asno�ci intelektualnej, kontrola i audyt. Trener, konsultant, wyk�adowca akademicki. Autorka...
Obrzut, Agata
Absolwentka Wydzia�u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello�skiego w Krakowie. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego na podstawie rozprawy...
Olechowska, Paulina
Adiunkt w Zak�adzie Mediów i Komunikowania Wydzia�u Filologicznego Uniwersytetu Szczeci�skiego; absolwentka  politologii i socjologii na Uniwersytecie...
Ornowska, Alicja
Uko�czy�a z wyró�nieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Miko�aja Kopernika w Toruniu, gdzie przyznany jej zosta� tytu� honorowy Najlepszej...
Ossowski, Szymon
Adiunkt w Zak�adzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania...
Ostrowski, Andrzej
Absolwent Uniwersytetu Wroc�awskiego, filolog, dziennikarz radia i telewizji, sprawozdawca i komentator z kilku igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw �wiata i...
P�dracki, Micha�
Absolwent filologii orientalnej na Uniwersytecie Warszawskim (1996). Adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN (doktorat w 2001). Badacz szamanizmu azjatyckiego (badania...
Pa�aszewski, Piotr
Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Wydzia�u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc�awskiego. Zajmuje si� problematyk� wykonywania...
Pacu�a, Maciej
Specjalizuje si� w interdyscyplinarnych badaniach zagadnie� prawa kultury i mediów, dzia�alno�ci kulturalnej i informacyjnej oraz pracy twórczej...
Pacula, Wojciech
Dziennikarz Polskiego Radia Katowice od ponad 30 lat. Publicysta i reporter, autor reporta�y.By� reporterem na miejscu katastrofy kolejowej pod Szczekocinami,...
Panek, Grzegorz
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o zarz�dzaniu. Trener, konsultant, wyk�adowca akademicki.Specjalizuje si� w problematyce zarz�dzania rozwojem...
Pary�a, Daria Katarzyna
Doktorantka Uniwersytetu Wroc�awskiego (Wydzia� Nauk Spo�ecznych). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji spo�ecznej Uniwersytetu Wroc�awskiego. Medioznawca,...
Parzniewska, Iwona
Mentorka i ekspertka w zakresie komunikacji (wewn�trznej i zewn�trznej) oraz public relations - w bran�y nieprzerwanie od wrze�nia 1989 roku. Wyk�adowczyni...
Pelc, Patrycja
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Zak�adzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu...
Pi�tka, Aleksandra
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego w Warszawie, asystent w Katedrze Teorii Literatury WNH UKSW. Prowadzi zaj�cia...
Pioru�ska, Magdalena
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego (politologia) i studentka IV roku anglistyki. Redaktor naczelna "Apeiron Magazine" i szefowa dzia�u nowo�ci wydawniczych...
Pokrzycka, Lidia
Doktor, adiunkt w Zak�adzie Dziennikarstwa UMCS, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Spo�ecznej w Wy�szej Szkole Przedsi�biorczo�ci i Administracji...
Polak, Alina
Doktor historii w zakresie dyplomatyki Polski �redniowiecznej (Uniwersytet Zielonogórski, 2011 r.).Zainteresowania naukowe: historia kultury �redniowiecznej;...
Prawdzic-Szczawi�ska, Ma�gorzata
Absolwentka Liceum Ogólnokszta�c�cego im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu �wi�tokrzyskim i Wydzia�u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,...
Put, Agnieszka
Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz socjologii na Uniwersytecie �l�skim. Doktorantka w Katedrze Zarz�dzania Publicznego i...
Py�alski, Jacek
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (U�, 2002). Obecnie wyk�adowca  Wy�szej Szko�y Pedagogicznej w �odzi oraz adiunkt w Instytucie Medycyny...
Rachtan, Piotr
Wieloletni dziennikarz i redaktor w periodykach: "Kulisy", "Tygodnik Solidarno��" (T. Mazowieckiego), "Gazeta Bankowa", "Parkiet".Tak�e wspó�twórca...
Roguska, Agnieszka
Doktor nauk humanistycznych - medioznawca, pracownik Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w  Siedlcach. Jest tak�e wiceprezesem...
Rycak, Magdalena Dorota
Uko�czy�a licencjat z socjologii (specjalizacja: dziennikarstwo) w Górno�l�skiej Wy�szej Szkole Handlowej w Katowicach. Studiuje na kierunku zarz�dzanie...
Rynkiewicz, Witold
Absolwent politologii Uniwersytetu Wroc�awskiego, podyplomowego studium dziennikarstwa oraz studium taktyczno-operacyjnego Akademii Obrony Narodowej. Specjalizuje...
Rzanna-Szczepaniak, Ewa
Muzyk, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, pracownik Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Uko�czy�a równie� studia podyplomowe...
Sakalouskaya, Anna
Absolwentka Wydzia�u Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Szko�y Nauk Spo�ecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk...
Salomoni-Bobrowska, Caterina
Absolwentka filologii w�oskiej i iberystyki. T�umaczka i nauczycielka j�zyka w�oskiego i hiszpa�skiego. Zainteresowania naukowe: historia przewodników...
Serafin, Marcin
Prawnik zajmuj�cy si� prawem nowych technologii oraz sektorów regulowanych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiello�skim, Szko�y...
Sieczkowski, Jaros�aw
Absolwent Akademii Muzycznej w �odzi i Wy�szej Szko�y Umiej�tno�ci Spo�ecznych w Poznaniu.Manager kultury, dyrygent chóralny. Pracownik Akademii...
Skrzypczak, J�drzej
W 1995 r. uko�czy� studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pisz�c prac� magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana B�a�ejczaka zatytu�owan�...
Sobczak, Witold
Doktor prawa, doktor socjologii, adiunkt w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Paw�a II w Gnie�nie oraz adiunkt w Centrum Praw Cz�owieka Polskiej Akademii...
Sobczak, Jacek
Prawnik, prof. zw. dr hab. prawa, aktualnie pracownik Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego...
Sobi�ska-Wo�niak, Paulina
Biolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w maju 2013 uzyska�a tytu� magistra (Instytut Biologii �rodowiska, Zak�ad Morfologii...
Sobk�w, Robert
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent pozna�skiej Akademii Ekonomicznej (dzi� Uniwersytet Ekonomiczny). Autor monografii Zysk inflacyjny a warto�� poznawcza...
Sroka, Andrzej
Absolwent politologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego i dziennikarstwa na Wydziale Zarz�dzania i Komunikacji Spo�ecznej Uniwersytetu...
St�pi�ska, Agnieszka
Adiunkt w Zak�adzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prac�...
Stanek-Kowalczyk, Aleksandra
Magister politologii UJ, absolwentka studiów licencjackich zarz�dzanie i marketing na UJ oraz programu MBA-Management for Central and Eastern Europe na...
Starkiewicz, Stanis�aw Tadeusz
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Miko��ja Kopernika. Aplikacj� s�dow� zako�czy� egzaminem, a nast�pnie zda� egzamin radcowski. Uko�czy� ponadto...
Stefaniak, Wioletta
Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej). Absolwentka filologii rosyjskiej z j�zykiem angielskim (studia...
Steuer-Jurek, Anna
W 2012 roku uzyska�a na Politechnice Krakowskiej tytu� magistra in�yniera architekta krajobrazu (z wyró�nieniem), nast�pnie w 2017 r., w ramach...
Strzy�, Katarzyna
Absolwentka filologii polskiej w kaliskiej filii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Prac� magistersk� po�wi�ci�a my�li ks. prof. Józefa Tischnera...
Su�, Katarzyna
Absolwentka Uniwersytetu Gda�skiego. Zajmuje si� problematyk� etyki, retoryki i erystyki. Posiada uprawnienia nauczycielskie.
Szarszewski, Piotr
Doktor nauk humanistycznych, absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiello�skiego. Adiunkt w Instytucie Neofilologii i Komunikacji...
Szcze�niak, Patrycja
Absolwentka politologii o specjalno�ci praca socjalna i administracja europejska oraz stosunków mi�dzynarodowych o specjalno�ci wspó�praca...
Szczepaniak, S�awomir
Absolwent Wydzia�u Historycznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski w latach 1945-1956, kszta�towanie...
Szlagor, Wanda
W 2012 uzyska�a tytu� licencjata w Instytucie Dziennikarstwa Wy�szej Szko�y Teologiczno-Humanistycznej  w Podkowie Le�nej. Kontynuuje edukacj�...
Szlagor, D�br�wka
Absolwentka Wy�szej Szko�y Teologiczno-Humanistycznej im. Micha�a Beliny-Czechowskiego w Podkowie Le�nej.W 2012 roku uzyska�a tytu� licencjata (specjalno��:...
Szot, Lucyna
Adiunkt Instytutu Politologii, WNS Uniwersytetu Wroc�awskiego, absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Wydzia�u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc�awskiego....
Szpak, Agnieszka
Uko�czy�a studia na kierunkach: prawo oraz stosunki mi�dzynarodowe na UMK. Jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje si� w prawie mi�dzynarodowym publicznym...
Szpyt, Kamil
Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezes Ko�a Naukowego Prawa Mediów.Jego zainteresowania naukowe dotycz�...
Szyd�owska, Renata
Absolwentka Wy�szej Szko�y Teologiczno-Humanistycznej im. Micha�a Beliny-Czechowskiego w Podkowie Le�nej
Szynol, Adam
Absolwent wroc�awskiej AWF i filologii polskiej na Uniwersytecie Wroc�awskim. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo�ecznej Uniwersytetu Wroc�awskiego. Media...
Taczkowska-Olszewska, Joanna
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, kierownik Zak�adu Komunikacji Spo�ecznej Wy�szej Szko�y Kultury Spo�ecznej i Medialnej w Toruniu...
Tr�bacz, Dominika
Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarka specjalizuj�ca si� w tematach spo�ecznych, zw�aszcza...
Trudzik, Artur Mariusz
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, wyk�adowca dziennikarstwa i komunikacji spo�ecznej na Uniwersytecie Szczeci�skim. Autor siedmiu...
Tyka, Joanna Maria
Absolwentka filologii polskiej, doktorantka studiów dziennych z zakresu j�zykoznawstwa, prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza...
Tylec, Grzegorz
Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II w Lublinie (zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie...
Ulita, Maciej
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwent Wydzia�u Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie (2004). Studia magisterskie...
Wajdzik, Kuba
Absolwent Wydzia�u Humanistycznego na Akademii �wi�tokrzyskiej w Kielcach (kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, w zakresie "dziennikarstwo z...
Wi�niewska, Krystyna
Absolwentka historii sztuki (Uniwersytet Pozna�ski, 1961 r.), wieloletni pracownik pozna�skiego Pa�acu Kultury (obecnie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu). Kurator...
Wi�niewska, Paulina Maria
Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii polskiej i germa�skiej (1987 i 2003). Dziennikarka...
Wi�niewska, Dominika
Absolwentka Wydzia�u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2008) oraz Wydzia�u Filologicznego Szko�y Wy�szej Psychologii Spo�ecznej...
Wi�niewski, Leszek
W 1961 r. uko�czy� Wydzia� Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracowa� 13 lat w organach rad narodowych Poznania. Po aplikacji...
Wilk, Dorota
Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej...
Witek, Joanna
Absolwentka studiów magisterskich (politologia - specjalizacja: medioznawstwo) oraz licencjackich (dziennikarstwo i komunikacja spo�eczna) na Uniwersytecie...
Witkowska-Babat, Ewa
Absolwentka Wydzia�u Neofilologii Uniwersytetu A. Mickiewicza oraz Wy�szej Szko�y Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, a tak�e studiów podyplomowych...
Witkowska-Rozpara, Katarzyna
Doktor nauk prawnych; absolwentka Wydzia�u Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko�aja Kopernika w Toruniu; pracownik naukowy.   Specjalizuje si� w...
Witulska, Anna
Absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet Warmi�sko-Mazurski w Olsztynie), studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki na Elbl�skiej Uczelni...
Wo�niak, Kinga
Socjolog, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis�awa Staszica w Krakowie. Uko�czy�a tak�e studia podyplomowe z zakresu profilaktyki spo�ecznej...
Wo�niakowski, Krzysztof
  Profesor dr hab., pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik Katedry Czasopi�miennictwa...
Wo�ny, Gra�yna
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej Wy�szej Szko�y Pedagogicznej w Krakowie. Doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym im....
Wojciechowski, Jacek
Absolwent Wydzia�u Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko�aja Kopernika w Toruniu, student europeistyki na Uniwersytecie Miko�aja Kopernika w Toruniu oraz...
Wojteczek, Rados�aw
Absolwent prawa (2009 rok) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II. Jego zainteresowania naukowe dotycz� szeroko rozumianej wolno�ci wypowiedzi...
Woszczek, Patryk
Absolwent neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja: turkologia). W ramach wymiany studenckiej w roku akademickim 2010/2011 studiowa�...
Wtorkiewicz, Gabriela
Psycholog (absolwentka Uniwersytetu �ódzkiego), psychoterapeuta (Certyfikat NEST Group Counselling Programme - dawniej IIPLCARR), mediator rodzinny, trener....
Wy�ykowska, Anna
Absolwentka Wy�szej Szko�y Humanitas w Sosnowcu (kierunków: dziennikarstwo i komunikacja spo�eczna oraz administracja europejska). Jej zainteresowania...
Zarzycka, Beata
Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (praca doktorska z zakresu fotografii prasowej - temat: Fotografia prasowa w Polsce po...
Zawadzki, Andrzej
Iluzjonista, cz�onek Krajowego Klubu Iluzjonistów w �odzi w latach 1976-2008.Od 1977 roku wspó�pracuje z Estrad� �ódzk�. W latach...
Zawilska, Monika
Absolwentka Wydzia�u Ekonomii i Zarz�dzania na Politechnice Koszali�skiej. Aktualnie studiuje dziennikarstwo (licencjat ze specjalizacj� public relations...
Zdrenka-Cia�kowska, Magdalena
Cz�onkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki U�ytkowej, absolwentka historii sztuki i zabytkoznawstwa na Wydziale Sztuk Pi�knych UMK w Toruniu, a...
Zdrowicka-Wawrzyniak, Magdalena
Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (dysertacja po�wi�cona perswazji i manipulacji w telewizyjnych...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt