Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Maria Go�da-SobczakBiografia:

Prawnik i politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Zak�adzie Kultury Zachodnioeuropejskiej w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autorka ponad 40 artyku�ów dotycz�cych prawa dost�pu do kultury, wolno�ci �rodków spo�ecznego przekazu, wolno�ci sumienia, my�li i wyznania, wolno�ci akademickiej

Publikacje autora w Scriptorium:

Etyka w mediach vol. 8. Kodyfikacja czy modyfikacja norm?
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKAManipulacja w mediach i poprzez media - analiza postaw dziennikarzy i reakcji ze strony prawa Pawe� CZARNECKIDeontologia...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3-4 (11-12/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI Wspomnienie o Piotrze Bielawskim [W. Machura] Patrycja PELCRetoryka nadzwyczajno�ci - rozwa�ania wst�pne MEDIA A PRAWOMaria GO�DA-SOBCZAKOchrona...
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 (13/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI     Maria GO�DA-SOBCZAKWolno�� korzystania z dóbr kultury i wolno�� bada� naukowychMEDIA A PRAWOWojciech LISGwarancyjny...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Szkice o kulturze i �rodkach spo�ecznego przekazu
Z Rozdzia�u II. Czy prawo do informacji jest prawem cz�owieka?(...)Prawo do informacji formalnie rzecz ujmuj�c nie zosta�o uj�te w katalogu praw cz�owieka....
Cena: 54,00 PLN
Teraz w promocji 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 2. Religie w kontekstach i podtekstach
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Mateusz BIECZY�SKIO religii, prawie kanonicznym i wizerunkach Jacek SOBCZAKCzy istnieje islamskie zagro�enie dla Unii Europejskiej? Paulina...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media - czwarta w�adza? t. II
Z Wprowadzenia:Jak wida� chocia�by z analizy zakresu tematycznego artyku�ów, jakie zawiera tom II MEDIÓW - CZWARTEJ W�ADZY?, zakres bada�...
Cena: 68,80 PLN
więcej...
Media - czwarta w�adza? t. II
Z Wprowadzenia:Jak wida� chocia�by z analizy zakresu tematycznego artyku�ów, jakie zawiera tom II MEDIÓW - CZWARTEJ W�ADZY?, zakres bada�...
Cena: 68,80 PLN
więcej...

Wkrótce tego autora:

Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt