Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Ryszard KowalczykBiografia:

Profesor na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu (kier. Zak�adu Dziennikarstwa) oraz w Szkole Wy�szej Psychologii Spo�ecznej w Warszawie.

 

Autor wielu publikacji o prasie lokalnej i mediach lokalnych, komunikowaniu spo�ecznym, organizacjach pozarz�dowych oraz instytucjach samorz�du terytorialnego. Wa�niejsze ksi��ki: Wczoraj i dzi� prasy lokalnej w Polsce (Pozna� 2002); Media lokalne i spo�ecze�stwo (Pozna� 2003); Prasa lokalna w systemie komunikowania spo�ecznego (Pozna� 2003); Mi�dzy polityk� a dziennikarstwem. Szkice politologiczno-prasoznawcze (Pozna� 2004); Archetypy biblijne komunikowania spo�ecznego (Pozna� 2006), Media lokalne w Polsce t. I-III (Pozna� 2008), Radio lokalne w Polsce (Pozna� 2008), Media lokalne w Polsce. Podr�cznik akademicki (Pozna� 2009) oraz Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce 1990-2010. Studium politologiczno-medioznawcze (2010).

Publikacje autora w Scriptorium:

Media i medioznawstwo nr 2 z 2011 r.
SPIS TRE�CI Piotr BIELAWSKI„Czwarta w�adza” w Polsce - �rodowisko dziennikarskie a scena polityczna MEDIA LOKALNEZbigniew KOSIOROWSKILokalno��...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Czasopisma regionalistyczne w Wielkopolsce w latach 1945-2012 (t. II)
SPIS TRE�CI ROZDZIA� IV.SEGMENT CZASOPISM REGIONALISTYCZNYCH W WIELKOPOLSCE PO 1989 ROKU4.1. Tendencje rozwojowe czasopi�miennictwa regionalistycznego w...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 9. Dziennikarstwo wobec wyzwa� wsp�czesno�ci
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Ryszard KOWALCZYKProblemy i dobre praktyki komunikowania spo�ecznego. Refleksje pragmatyczno-etyczne Kamil SZPYTEtyka w dziennikarstwie...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2 (14/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI Marcin JURZYSTAWp�yw mediów na �wiadomo�� spo�eczno polityczn� m�odzie�y SYSTEMY MEDIALNELidia PokrzyckaRola prasy lokalnej...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 9. Dziennikarstwo wobec wyzwa� wsp�czesno�ci
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Ryszard KOWALCZYKProblemy i dobre praktyki komunikowania spo�ecznego. Refleksje pragmatyczno-etyczne Kamil SZPYTEtyka w dziennikarstwie...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom I)
SPIS TRE�CI Ryszard KOWALCZYKMi�dzy komercj�, odpowiedzialno�ci� i etyk�. Media w perspektywie s�u�by spo�ecznej Maciej ULITAMoralno�� w...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Wsp�czesna prasa lokalna w Wielkopolsce
SPIS TRE�CI Wst�p ROZDZIA� I. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE JAKO OBSZAR BADA� PRASY LOKALNEJ1.1. Charakterystyka demograficzna i terytorialna województwa...
Cena: 69,00 PLN
Teraz w promocji 40,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom II)
SPIS TRE�CI Jacek SOBCZAKWitold SOBCZAKKrytyka osób pe�ni�cych funkcj� publiczn� a kontratyp znies�awienia Agnieszka DEMCZUKMedia vs. w�adze...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Zarys czasopi�miennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po drugiej wojnie �wiatowej
SPIS TRE�CI Wst�p ROZDZIA� I.CZASOPISMO REGIONALISTYCZNE - STATUS POJ�CIOWY, WYZNACZNIKI, ZADANIA, ROLE, TYPY1.1. Czasopismo regionalistyczne - poj�cie1.2....
Cena: 51,00 PLN
Teraz w promocji 30,00 PLN
więcej...
Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce 1990-2010. Studium medioznawczo-politologiczne
SPIS TRE�CI Wst�p ROZDZIA� IWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE JAKO OBSZAR BADA� PRASY LOKALNEJ1.1. Charakterystyka demograficzna i terytorialna województwa...
Cena: 65,00 PLN
Teraz w promocji 30,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom III)
SPIS TRE�CI   WPROWADZENIEAniela SZCZEPANIKOWAMedia dla cz�owieka czy cz�owiek dla mediów?Sandra GWÓ�D�Uzale�niona wolno��....
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 1. Wybrane problemy teorii i praktyki
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Jacek SOBCZAKManowce i z�udzenia normatywnej etyki dziennikarskiej Barbara ENDERTwórczo�� a samokreacja. Warto�� sposobem...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Czasopi�miennictwo regionalistyczne w Polsce. Poj�cie, za�o�enia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje
SPIS TRE�CI   ROZDZIA� I. CZASOPISMO REGIONALISTYCZNE - STATUS POJ�CIOWY 1.1. Próba definicji 1.2. Cecha regionalistyczna 1.2.1. Zasadnicze...
Cena: 70,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 1. Wybrane problemy teorii i praktyki
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Jacek SOBCZAKManowce i z�udzenia normatywnej etyki dziennikarskiej Barbara ENDERTwórczo�� a samokreacja. Warto�� sposobem...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom I)
SPIS TRE�CI Ryszard KOWALCZYKMi�dzy komercj�, odpowiedzialno�ci� i etyk�. Media w perspektywie s�u�by spo�ecznej Maciej ULITAMoralno�� w...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Media - czwarta w�adza? t. I
Z Wprowadzenia:Jak wnioskowa� mo�na z zawarto�ci ksi��ki, na miejsce i rol� mediów w Polsce sk�adaj� si� ró�norakie, czasami wzajemnie...
Cena: 62,80 PLN
więcej...
Czasopisma regionalistyczne w Wielkopolsce w latach 1945-2012 (t. I)
SPIS TRE�CI Wst�pROZDZIA� I.CZASOPISMO REGIONALISTYCZNE - STATUS POJ�CIOWY, KATEGORIE I TYPY, ZADANIA I FUNKCJE1.1. Definiowanie czasopism regionalistycznych1.2....
Cena: 59,00 PLN
więcej...

Wkrótce tego autora:

Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt