Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Witold Tomasz MachuraBiografia:

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UAM w Poznaniu (dzi� Wydzia� Nauk Politycznych i Dziennikarstwa).

Cz�onek-za�o�yciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, niegdy� uczestnik seminarium doktoranckiego w Zak�adzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
Dziennikarz (by�y cz�onek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, aktualnie cz�onek Towarzystwa Dziennikarskiego), prasoznawca oraz w�a�ciciel wydawnictwa naukowego.

Autor kilku monografii oraz kilkudziesi�ciu artyku�ów naukowych i popularnonaukowych. Redaktor ponad 200 publikacji innych autorów.
Redaktor naukowy serii prac zbiorowych Etyka w mediach oraz Media - IV w�adza a tak�e  redaktor naczelny kwartalników: naukowego "Media i medioznawstwo" i spo�eczno-kulturalnego "Opolszczyzna".

Publikacje autora w Scriptorium:

Media - czwarta w�adza? t. I
Z Wprowadzenia:Jak wnioskowa� mo�na z zawarto�ci ksi��ki, na miejsce i rol� mediów w Polsce sk�adaj� si� ró�norakie, czasami wzajemnie...
Cena: 62,80 PLN
więcej...
Wybrane aspekty dzia�alno�ci ZSMP w wojew�dztwie pozna�skim (1976-1986)
Spis tre�ciWprowadzenieI. GENEZA NURTU LEWICOWEGO W RUCHU M�ODZIE�OWYM NA ZIEMIACH POLSKICH1. Zwi�zki m�odzie�y w ówczesnym systemie spo�eczno-politycznym2....
Cena: 70,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3 z 2011 r.
SPIS TRE�CI   Izabela �UKOWSKANowe media a komunikacja masowa Mateusz M. BIECZY�SKISztuka. Emocja. Konsumpcja Anna G�BALSKARodzina w dobie przemian....
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 1. Wybrane problemy teorii i praktyki
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Jacek SOBCZAKManowce i z�udzenia normatywnej etyki dziennikarskiej Barbara ENDERTwórczo�� a samokreacja. Warto�� sposobem...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2(6/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI Joanna TACZKOWSKADerogacja prawdy jako dobra prawnie chronionego na przyk�adzie regulacji prawa prasowego POLSKI SYSTEM MEDIALNYMagdalena BORUCKAZaanga�owani?...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 7. �wiat norm a codzienno��
SPIS TRE�CI Wprowadzenie [Witold MACHURA] Daria PARY�APsychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej Robert GROCHOWSKIEuropejskie prawo i bezprawie na...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2(10/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI TELEWIZJAWitold MACHURAOferta reklamowa o�rodka TVP w Opolu na tle ofert wybranych o�rodków regionalnych TVP (1) PRASAJoanna WITEK„Gazeta...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 10. Media - polityka - spo�ecze�stwo
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE [W. Machura] Paulina Maria WI�NIEWSKA�e�skie formy gramatyczne jako wyraz ideologii feministycznej w �rodkach spo�ecznej komunikacji Dominika...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 1. Wybrane problemy teorii i praktyki
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Jacek SOBCZAKManowce i z�udzenia normatywnej etyki dziennikarskiej Barbara ENDERTwórczo�� a samokreacja. Warto�� sposobem...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3 (7/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI   Ma�gorzata GIERWAZIK Usytuowanie prawne rzecznika prasowego w urz�dach organów administracji pa�stwowej - zbiór uwag   ZAGRANICZNE...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Media - czwarta w�adza? t. II
Z Wprowadzenia:Jak wida� chocia�by z analizy zakresu tematycznego artyku�ów, jakie zawiera tom II MEDIÓW - CZWARTEJ W�ADZY?, zakres bada�...
Cena: 68,80 PLN
więcej...
Media-czwarta w�adza? t. III cz. 1
SPIS TRE�CI Krzysztof WO�NIAKOWSKIPolskie media uchod�cze na W�grzech w latach 1939-1945 (próba syntetycznego spojrzenia) Anna SAKALOUSKAYARegulowanie...
Cena: 61,00 PLN
Teraz w promocji 50,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 10. Media - polityka - spo�ecze�stwo
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE [W. Machura] Paulina Maria WI�NIEWSKA�e�skie formy gramatyczne jako wyraz ideologii feministycznej w �rodkach spo�ecznej komunikacji Dominika...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 2. Religie w kontekstach i podtekstach
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Mateusz BIECZY�SKIO religii, prawie kanonicznym i wizerunkach Jacek SOBCZAKCzy istnieje islamskie zagro�enie dla Unii Europejskiej? Paulina...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 4 (8/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI Adam GÓRSKIWiedza - atrybut spo�ecze�stwa informacyjnego REKLAMA A MEDIAWioletta STEFANIAKAnaliza perswazyjnych �rodków j�zykowych...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Media - czwarta w�adza? t. II
Z Wprowadzenia:Jak wida� chocia�by z analizy zakresu tematycznego artyku�ów, jakie zawiera tom II MEDIÓW - CZWARTEJ W�ADZY?, zakres bada�...
Cena: 68,80 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 (13/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI     Maria GO�DA-SOBCZAKWolno�� korzystania z dóbr kultury i wolno�� bada� naukowychMEDIA A PRAWOWojciech LISGwarancyjny...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 4 z 2011 r.
SPIS TRE�CI Piotr BIELAWSKI, Katarzyna GIERE�O-KLIMASZEWSKAUstawa o zadaniach publicznych w dziedzinie us�ug medialnych - analiza i komentarz ZAGRANICZNE...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 2. Religie w kontekstach i podtekstach
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Mateusz BIECZY�SKIO religii, prawie kanonicznym i wizerunkach Jacek SOBCZAKCzy istnieje islamskie zagro�enie dla Unii Europejskiej? Paulina...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom II)
SPIS TRE�CI Jacek SOBCZAKWitold SOBCZAKKrytyka osób pe�ni�cych funkcj� publiczn� a kontratyp znies�awienia Agnieszka DEMCZUKMedia vs. w�adze...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 8. Kodyfikacja czy modyfikacja norm?
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKAManipulacja w mediach i poprzez media - analiza postaw dziennikarzy i reakcji ze strony prawa Pawe� CZARNECKIDeontologia...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 (13/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI     Maria GO�DA-SOBCZAKWolno�� korzystania z dóbr kultury i wolno�� bada� naukowychMEDIA A PRAWOWojciech LISGwarancyjny...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom I)
SPIS TRE�CI Ryszard KOWALCZYKMi�dzy komercj�, odpowiedzialno�ci� i etyk�. Media w perspektywie s�u�by spo�ecznej Maciej ULITAMoralno�� w...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 3. Wok� zagadnie� normatywnych
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Leszek WI�NIEWSKIZa�o�enia doktrynalne konstytucyjnego statusu jednostki w pa�stwie. Aksjologia za�o�e� Konstytucji RP Adam...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Materia�y do historii kultury Wielkopolski (t. I)
Marlena R. GAJOWIECKACharakterystyka wybranych toponimów i antroponimów w gminie Janowiec Wielkopolski i okolicy (The characterizaton of selected toponyms...
Cena: 44,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 8. Kodyfikacja czy modyfikacja norm?
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKAManipulacja w mediach i poprzez media - analiza postaw dziennikarzy i reakcji ze strony prawa Pawe� CZARNECKIDeontologia...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3 (15/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI Anna LATOSPromoting Welsh Language and Culture within the New Media Literacy Programme from the Multicultural Perspective in CommunicationRADIOKinga...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media-czwarta w�adza? t. III cz. 2
SPIS TRE�CI Micha� DRO�D�Misyjno�� mediów w perspektywie teleologicznej Adrianna ADAMEK-�WIECHOWSKAW walce o pryncypia... Media w tworzeniu...
Cena: 66,00 PLN
Teraz w promocji 50,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 3. Wok� zagadnie� normatywnych
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Leszek WI�NIEWSKIZa�o�enia doktrynalne konstytucyjnego statusu jednostki w pa�stwie. Aksjologia za�o�e� Konstytucji RP Adam...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom III)
SPIS TRE�CI   WPROWADZENIEAniela SZCZEPANIKOWAMedia dla cz�owieka czy cz�owiek dla mediów?Sandra GWÓ�D�Uzale�niona wolno��....
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Opolszczyzna nr 1 z 2014 r.
SPIS TRE�CI Od RedakcjiSPO�ECZE�STWOJad�, jad� nasi precz…NASZE WCZORAJ…Patroni naszych ulic: o Stanis�awie Ligoniu…I DZI�Dlaczego...
Cena: 12,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2 (14/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI Marcin JURZYSTAWp�yw mediów na �wiadomo�� spo�eczno polityczn� m�odzie�y SYSTEMY MEDIALNELidia PokrzyckaRola prasy lokalnej...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Sztuka skutecznej komunikacji w praktyce
SPIS TRE�CI Wprowadzenie [Piotr Szarszewski] Magdalena DURZY�SKAPoj�cie public relations w �wiadomo�ci spo�ecznej. Badania empiryczne Karolina KWAPISZWizerunek...
Cena: 39,90 PLN
więcej...
Sztuka - media - rozrywka
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Paulina WI�NIEWSKAEcha ideologii (anty)feministycznej we wspó�czesnej polszczy�nie Mateusz BIECZY�SKISztuka a rozrywka....
Cena: 41,88 PLN
Teraz w promocji 30,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 4. Cz�owiek jako podmiot norm i warto�ci
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Leszek WI�NIEWSKIRealizacja w praktyce konstytucyjnych wolno�ci i praw jednostki Barbara MAZURKIEWICZPolityk w internecie czyli...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 (9/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI  WOKÓ� ZJAWISKA (NAZYWANEGO) „GENDER” Barbara BOGACKAThe role of media in shaping gender and sexual identityPaulina Maria...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2 z 2011 r.
SPIS TRE�CI Piotr BIELAWSKI„Czwarta w�adza” w Polsce - �rodowisko dziennikarskie a scena polityczna MEDIA LOKALNEZbigniew KOSIOROWSKILokalno��...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2 (14/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI Marcin JURZYSTAWp�yw mediów na �wiadomo�� spo�eczno polityczn� m�odzie�y SYSTEMY MEDIALNELidia PokrzyckaRola prasy lokalnej...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 z 2011 r.
SPIS TRE�CI Wprowadzenie [J. Sobczak] STUDIUMAnna SAKALOUSKAYACharakterystyka werbalna prezydenta Bia�orusi, A. �ukaszenki: ocena wizerunku poprzez analiz�...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Sztuka - media - rozrywka
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Paulina WI�NIEWSKAEcha ideologii (anty)feministycznej we wspó�czesnej polszczy�nie Mateusz BIECZY�SKISztuka a rozrywka....
Cena: 41,88 PLN
Teraz w promocji 30,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 4. Cz�owiek jako podmiot norm i warto�ci
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Leszek WI�NIEWSKIRealizacja w praktyce konstytucyjnych wolno�ci i praw jednostki Barbara MAZURKIEWICZPolityk w internecie czyli...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 2(10/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI TELEWIZJAWitold MACHURAOferta reklamowa o�rodka TVP w Opolu na tle ofert wybranych o�rodków regionalnych TVP (1) PRASAJoanna WITEK„Gazeta...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Rok z �ycia S�DECZANINA. Analiza prasoznawcza miesi�cznika lokalnego
Spis tre�ciWprowadzenieInformacje ogólne o periodykuAnaliza poszczególnych numerów "S�deczanina" w roku 2011Analiza statystyczna zawarto�ci...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3 (15/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI Anna LATOSPromoting Welsh Language and Culture within the New Media Literacy Programme from the Multicultural Perspective in CommunicationRADIOKinga...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 4 z 2011 r.
SPIS TRE�CI Piotr BIELAWSKI, Katarzyna GIERE�O-KLIMASZEWSKAUstawa o zadaniach publicznych w dziedzinie us�ug medialnych - analiza i komentarz ZAGRANICZNE...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 5. Nowe media - stare idee...
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Kinga MACHOWICZEtyczny aspekt wolno�ci wypowiedzi w �wietle praktyki S�du Najwy�szego Katarzyna WITKOWSKA-ROZPARACzy w demokracji...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3-4 (11-12/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI Wspomnienie o Piotrze Bielawskim [W. Machura] Patrycja PELCRetoryka nadzwyczajno�ci - rozwa�ania wst�pne MEDIA A PRAWOMaria GO�DA-SOBCZAKOchrona...
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 9. Dziennikarstwo wobec wyzwa� wsp�czesno�ci
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Ryszard KOWALCZYKProblemy i dobre praktyki komunikowania spo�ecznego. Refleksje pragmatyczno-etyczne Kamil SZPYTEtyka w dziennikarstwie...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 4 (16/IV) z 2014 r.
SPIS TRE�CI   Stanis�aw NOWICKIRozmiary zainteresowania korzystaniem z e-wyda� dzienników (p�atnych) w 2014 r. (na podstawie materia�ów...
Cena: 45,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 1 z 2011 r.
SPIS TRE�CI Wprowadzenie [J. Sobczak] STUDIUMAnna SAKALOUSKAYACharakterystyka werbalna prezydenta Bia�orusi, A. �ukaszenki: ocena wizerunku poprzez analiz�...
Cena: 25,00 PLN
więcej...
Media i Medioznawstwo nr 1(5/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI Wojciech D�BRÓWKAWolno�� mediów w nauce Ko�cio�a katolickiego w uj�ciu normatywnym POLSKI SYSTEM MEDIALNYWitold T. MACHURANewsletter...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 6. Media odzwierciedleniem rzeczywisto�ci?
SPIS TRE�CI Wprowadzenie Leszek WI�NIEWSKILiberum veto w sprawie wieszania krzy�y w szkole? Elwira Anna BONIS�AWSKAKatastrofa pod Smole�skiem 2010 -...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3-4 (11-12/III) z 2013 r.
SPIS TRE�CI Wspomnienie o Piotrze Bielawskim [W. Machura] Patrycja PELCRetoryka nadzwyczajno�ci - rozwa�ania wst�pne MEDIA A PRAWOMaria GO�DA-SOBCZAKOchrona...
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Etyka w mediach vol. 9. Dziennikarstwo wobec wyzwa� wsp�czesno�ci
SPIS TRE�CI WPROWADZENIE Ryszard KOWALCZYKProblemy i dobre praktyki komunikowania spo�ecznego. Refleksje pragmatyczno-etyczne Kamil SZPYTEtyka w dziennikarstwie...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
SYCYLIA. Odkrywaj�c Trapani - cz. 1
Uwaga! publikacja zawiera ponad 100 unikalnych zdj�� miejsc i postaci, o których mowa w jej tre�ci. Dost�pna tak�e w twardej ok�adce.   SPIS...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Media-czwarta w�adza? t. III cz. 2
SPIS TRE�CI Micha� DRO�D�Misyjno�� mediów w perspektywie teleologicznej Adrianna ADAMEK-�WIECHOWSKAW walce o pryncypia... Media w tworzeniu...
Cena: 66,00 PLN
Teraz w promocji 50,00 PLN
więcej...
Media i Medioznawstwo nr 1(5/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI Wojciech D�BRÓWKAWolno�� mediów w nauce Ko�cio�a katolickiego w uj�ciu normatywnym POLSKI SYSTEM MEDIALNYWitold T. MACHURANewsletter...
Cena: 35,00 PLN
więcej...

Wkrótce tego autora:

SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1
Uwaga! publikacja zawiera ponad 100 unikalnych zdj�� miejsc i postaci, o których mowa w jej tre�ci.Dost�pna tak�e w twardej ok�adce. INDICE ...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt