Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"

Witold Machura: "SYCYLIA" cz. 1

Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Artur Mariusz Trudzik

Biografia:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, wyk�adowca dziennikarstwa i komunikacji spo�ecznej na Uniwersytecie Szczeci�skim.

Autor siedmiu ksi��ek (pi�� autorskich), ponad 50 artyku�ów i rozdzia�ów w ksi��kach; autor m.in. monografii
Polski Ruch Wolno�ciowy „Niepodleg�o�� Demokracja” i jej organ prasowy „Trybuna”. Dzieje Ruchu, czasopisma oraz innych tytu�ów wydawanych przez PRW „NiD” oraz Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. „Tylko Rock” 1991-2002. Uczestnik ponad 40 kongresów i konferencji naukowych.
Zainteresowanie badawcze obejmuj� media (prasa i radio) oraz my�l spo�eczno-polityczn� Drugiej Wielkiej Emigracji, polskie media w XX/XXI wieku oraz od 2010 r.
stricte refleksj� nad dziennikarstwem i mediami muzycznymi (pop, rock, jazz). Cz�onek pi�ciu Towarzystw Naukowych.

Publikacje autora w Scriptorium:

Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka
SPIS TRE�CI Dariusz Baran, Artur M. TrudzikNowa perspektywa bada� nad dziennikarstwem i mediami muzycznymi I. Dziennikarstwo...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt