Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Danuta �ozi�ska

Biografia:

SPIS ROZDZIA�ÓW


Dzieci�stwo
Na progu doros�ego �ycia
Wojna
Prze�om - lata 1941-1942
Szpital na P�ockiej
Powstanie Warszawskie
Kapitulacja
I znów Warszawa
Sta� i specjalizacja
Noworodki
Zmiany w polityce, nasze �ycie i praca
Praca naukowa i post�p medycyny
Zjazdy mi�dzynarodowe
Pierwsze sympozja neonatologiczne
B��dne referaty na zjazdach
Neonatolodzy a po�o�nicy i w�adze miasta
O�rodek konfliktów serologicznych
CMKP Dziekanów Le�ny
Klinika Neonatologii i stan wojenny w tle
Mój dom
Doktoraty
Podr�czniki
Czas wszechstronnego dzia�ania
Konflikt serologiczny czy etyczny?
B��dy i oceny

Wkrótce tego autora:

Czas przesz�y
SPIS ROZDZIA�ÓW Dzieci�stwoNa progu doros�ego �yciaWojnaPrze�om - lata 1941-1942Szpital na P�ockiejPowstanie WarszawskieKapitulacjaI znów...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt