Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Monika CendrowskaBiografia:

Absolwentka Uniwersytetu Wroc�awskiego - Wydzia� Prawa i Administracji oraz doktorantka na tym Uniwersytecie (na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

Ponadto uko�czy�a studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa i gospodarki Unii Europejskiej (równie� na UWr).

Nauczyciel akademicki w Dolno�l�skiej Szkole Wy�szej we Wroc�awiu.

Pracowa�a w Prokuraturze Rejonowej Wroc�aw-�ródmie�cie i w S�dzie Rejonowym Wroc�aw-�ródmie�cie (w tym drugim przypadku jako spo�eczny kurator s�dowy). Jest kuratorem zawodowym w S�dzie Rejonowym dla Wroc�awia-�ródmie�cia.

Opublikowa�a dotychczas nast�puj�ce artyku�y naukowe dotycz�ce problematyki prawa karnego wykonawczego: „Post�powania incydentalne w zwi�zku z wykonywaniem kary ograniczenia wolno�ci” (w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XVII), „Umorzenie kary grzywny” (w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XVI), „Zamiana kary grzywny na prac� spo�ecznie u�yteczn�” (w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XIII), „Wykonywanie kary grzywny w post�powaniu egzekucyjnym” (w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XII), „Wykonywanie kary grzywny w �wietle orzecznictwa s�dowego” (w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XI).

Wkrótce tego autora:

Przedszkole i szko�a. Niekt�re aspekty problematyki badawczej (t. II)
Spis tre�ci Monika CENDROWSKA Rola kuratora s�dowego w resocjalizacji nieletnichCelina CHE�KOWSKANieletni ojcowie w zak�adach poprawczych jako przyk�ad...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt