Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Agnieszka PutBiografia:

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz socjologii na Uniwersytecie �l�skim. Doktorantka w Katedrze Zarz�dzania Publicznego i Nauk Spo�ecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Trener umiej�tno�ci spo�ecznych, Specjalista ds. public relations i konsultant w organizacji pozarz�dowej. Zawodowo zwi�zana równie� z Biurem Promocji i Nowych Mediów UE w Katowicach.
Otrzyma�a liczne stypendia oraz nagrody za dzia�alno�� naukow� i spo�eczn�.

G�ównym obszarem jej zainteresowa� naukowych s� zagadnienia dotycz�ce wspó�pracy organizacji pozarz�dowych z podmiotami biznesu, zarz�dzania w organizacjach publicznych oraz komunikowania spo�ecznego

Publikacje autora w Scriptorium:

Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom I)
SPIS TRE�CI Ryszard KOWALCZYKMi�dzy komercj�, odpowiedzialno�ci� i etyk�. Media w perspektywie s�u�by spo�ecznej Maciej ULITAMoralno�� w...
Cena: 55,00 PLN
więcej...

Wkrótce tego autora:

Realizacja cel�w public relations w kampanii spo�ecznej
SPIS TRE�CI WST�PI.  Istota dzia�a� public relations1.1. Korzenie public relations1.2. Definiowanie public relations1.3. Cele public relations1.4....
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt