Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Paulina Sobi�ska-Wo�niakBiografia:

Biolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w maju 2013 uzyska�a tytu� magistra (Instytut Biologii �rodowiska, Zak�ad Morfologii Zwierz�t).

Równolegle uko�czy�a studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania biologii i przyrody.

Podczas XVI Pozna�skiego Festiwalu Nauki i Sztuki przedstawi�a wyk�ad „Toksoplazmoza - czy i kiedy powinni�my si� jej ba�?”.

Jej badania naukowe koncentruj� si� wokó� epidemiologicznego znaczenia Toxoplasma gondii w �yciu codziennym cz�owieka. Zbada�a poziom �wiadomo�ci i stopie� nara�enia na toksoplazmoz� w reprezentatywnej grupie kobiet.

Wkrótce tego autora:

Toksoplazmoza. �wiadomo�� wyst�powania i stopie� nara�enia wsp�czesnych Polek
SPIS TRE�CI Wst�p I. Cel i zawarto�� publikacji II. Charakterystyka patogenu2.1. Toxoplasma gondii2.1.1. Taksonomia i morfologia toxoplasma gondii2.1.2....
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt