Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Celina Che�kowskaBiografia:

Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu (u prof. UAM dr hab. Edwarda Jeli�skiego).
Wychowawca w Zak�adzie Poprawczym w Poznaniu, prezes Sp�dzielni Socjalnej "Herakles" (pierwszej sp�dzielni przy zak�adzie poprawczym w Polsce), absolwentka Wydzia�u Studi�w Edukacyjnych UAM - kierunek pedagogika (w specjalno�ciach: resocjalizacja oraz praca socjalna).
Nauczyciel w Gimnazjum nr 69 w Poznaniu.

Publikacje autora w Scriptorium:

Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom II)
SPIS TRE�CI Jacek SOBCZAKWitold SOBCZAKKrytyka osób pe�ni�cych funkcj� publiczn� a kontratyp znies�awienia Agnieszka DEMCZUKMedia vs. w�adze...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Przedszkole i szko�a. Niekt�re aspekty problematyki badawczej (t. I)
Spis tre�ci KAROLINA CWYNARRehabilitacja dzieci niepe�nosprawnych pod wp�ywem wybranych form arteterapii w przedszkolu z oddzia�ami integracyjnymi PAULINA...
Cena: 48,66 PLN
więcej...
Pomi�dzy wolno�ci� a odpowiedzialno�ci�. Problemy wsp�czesnych medi�w (tom III)
SPIS TRE�CI   WPROWADZENIEAniela SZCZEPANIKOWAMedia dla cz�owieka czy cz�owiek dla mediów?Sandra GWÓ�D�Uzale�niona wolno��....
Cena: 55,00 PLN
więcej...

Wkrótce tego autora:

Przedszkole i szko�a. Niekt�re aspekty problematyki badawczej (t. II)
Spis tre�ci Monika CENDROWSKA Rola kuratora s�dowego w resocjalizacji nieletnichCelina CHE�KOWSKANieletni ojcowie w zak�adach poprawczych jako przyk�ad...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt